Exclusive talk: เจาะลึก “อาคารเช่าจากการเคหะแห่งชาติ” ยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อผู้มีรายได้น้อย กับคุณทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

Dec 24, 2021

รายละเอียด

Exclusive talk: เจาะลึก “อาคารเช่าจากการเคหะแห่งชาติ” ยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อผู้มีรายได้น้อย กับคุณทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติ มีนโยบายที่จะนำอาคารเช่าจากภาคเอกชนกลับมาบริหารงานเอง พร้อมปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่อาศัยมากขึ้น ประชาชนที่มาทำสัญญาเช่าโดยตรงกับการเคหะแห่งชาติ จะได้รับประโยชน์ อาทิ - จ่ายค่าเช่าถูกลงกว่าเดิม 10-40% - จ่ายค่าไฟฟ้า-ประปา ถูกลงกว่าเดิม - ลดค่าใช้จ่ายได้อย่างน้อยเดือนละ 497 บาท เลยทีเดียว

#การเคหะแห่งชาติ #การรับคืนอาคารเช่า

สัมภาษณ์ผู้บริหาร ดูทั้งหมด

X Close