นโยบายความเป็นส่วนตัว และคำสงวนสิทธิ์

ภายในนโยบายฉบับนี้

(ก) “เว็บไซต์” หมายความว่า เว็บไซต์ชื่อว่า เทอร์ร่า บีเคเค และมีที่อยู่เว็บไซต์ที่ https://www.terrabkk.com/

(ข) “ผู้ควบคุมข้อมูล” หรือ “เทอร์ร่าบีเคเค” หมายความว่า ผู้ให้บริการหรือเจ้าของเว็บไซต์ ตามนโยบายฉบับนี้ คือ บริษัท เทอร์ร่า มีเดีย แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด สำนักงานเลขที่ 71 อาคาร จี พี เฮ้าส์ ชั้น 6 ห้อง 6/1 ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

(ค) “ผู้ประมวลผลข้อมูล” หมายความว่า บุคคลภายนอกซึ่งประมวลข้อมูลเพื่อประโยชน์หรือในนามของผู้ควบคุม ข้อมูล 

(ง) “ข้อมูล” หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าการสื่อความหมาย นั้นจะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่อง คอมพิวเตอร์ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้ 

(จ) “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาใด ๆ ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวของบุคคลนั้นได้ไม่ ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

(ช) “ท่าน” หมายความว่า ผู้ใช้งาน ผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ ผู้เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตาม นโยบายฉบับนี้

ข้อจำกัดความรับผิด

เทอร์ร่า บีเคเค (“หรือผู้ควบคุมข้อมูล”) ไม่มีความรับผิดในความเสียหายใด ๆ รวมตลอดถึง (แต่ไม่เป็นการจำกัด) ความเสียหายทางตรงความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดย

บังเอิญ หรือความเสียหายเกี่ยวเนื่อง ความสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับการไม่สามารถดำเนินการ ข้อผิดพลาด การงดเว้นการกระทำ การสอดแทรก การบกพร่อง หรือความล่าช้าในการดำเนินการหรือการถ่ายโอนข้อมูล ไวรัสคอมพิวเตอร์ การไม่ทำงานของเครือข่ายหรือระบบ ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าเทอร์ร่าบีเคเคหรือตัวแทนของเทอร์ร่าบีเคเค จะได้รับแจ้งถึงความเป็นได้ในการเกิดความเสียหาย ความสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วก็ตาม การเชื่อมต่อเข้าสู่แหล่งอินเทอร์เน็ตอื่นผ่านเว็บไซต์ของเทอร์ร่าบีเคเค เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้ความเสี่ยงของท่านเอง เนื้อหาสาระ ความถูกต้องแม่นยำ การแสดงความคิดเห็น และการเชื่อมต่ออื่นใด ที่จัดสรรขึ้นภายใต้เว็บไซต์นี้ ไม่ได้รับการสำรวจรับรองความถูกต้อง ตรวจสอบ หรือรับรองโดยเทอร์ร่าบีเคเคแต่อย่างใดทั้งสิ้น

การเสนอให้พิจารณา

การให้ข้อมูลต่าง ๆ ต่อเทอร์ร่าบีเคเค โดยผ่านทางเว็บไซต์ของเทอร์ร่า บีเคเค เทอร์ร่าบีเคเคสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ แนวความคิดและวิธีการที่เทอร์ร่าบีเคเคพิจารณาเห็นว่าเป็นการเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทั้งเทอร์ร่าบีเคเคและผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเทอร์ร่า บีเคเค ซึ่งจะอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ และบริการต่าง ๆ ของเทอร์ร่า บีเคเคตามนโนบายฉบับนี้ การสมัครใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของเทอร์ร่า บีเคเคหรือการให้ข้อมูลใด ๆ ผ่านเว็บไซต์ของเทอร์ร่า บีเคเค เป็นการแสดงว่าท่านได้อ่าน และตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในเว็บไซต์นี้ และเพื่อเป็นการแสดงว่า ท่านต้องการที่จะลงทะเบียนไว้กับเทอร์ร่า บีเคเคและต้องการที่จะได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ จากเทอร์ร่า บีเคเคซึ่งการให้ข้อมูลดังกล่าวของท่านจะถือว่า ท่านได้ทำการลงทะเบียนกับเทอร์ร่า บีเคเค โดยท่านจะเป็นบุคคลผู้มีสิทธิ์ในการที่จะได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากเทอร์ร่าบีเคเค

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ในกรณีที่จะต้องมีการตีความอันเนื่องมาจากข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ กฎหมายไทยจะเป็นกฎหมายที่นำมาใช้บังคับในการตีความดังกล่าว

เทอร์ร่าบีเคเคจัดทำเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของเทอร์ร่าบีเคเคเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับเทอร์ร่า บีเคเคทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะใดขณะหนึ่งก็ตาม เทอร์ร่าบีเคเค สามารถทำการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละคราวเพื่อ ให้ท่านได้พิจารณาและดำเนินการยอมรับด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรีอวิธีการอื่นใด และหากว่าท่านได้ดำเนินการเพื่อยอมรับนั้นแล้วให้ถือว่านโยบายแก้ไขเพิ่มเติมตังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายฉบับนี้ด้วย

หมายเหตุ:

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้โดยละเอียด โดยในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ และหน้าจอใด ๆ ของเว็บไซต์ หมายถึงท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างล่างนี้ ทั้งนี้ หากท่านไม่ตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างล่างนี้ กรุณาหยุดการเข้าเว็บไซต์ในขณะนี้

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ ของเทอร์ร่า บีเคเค ข้อมูล และสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้นไม่สามารถที่จะทำการลอกเลียนแบบ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาตเปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์ นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ชาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือ โดยแจ้งชัดจากเทอร์ร่าบีเคเค ก่อน ทั้งนี้เว้นแต่จะได้มีการระบุกำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์

ข้อมูล

ข้อมูลและสาระสำคัญที่ปรากฏในหน้าจอต่าง ๆ ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในเว็บไซต์นั้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของเทอร์ร่าบีเคเค

ข้อจำกัดความรับผิด

เทอร์ร่าบีเคเคไม่มีความรับผิดในความเสียหายใด ๆ รวมตลอดถึง (แต่ไม่เป็นการจำกัดเพียง) ความเสียหายทางตรงความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้ข้อกำหนดของนโยบายฉบับนี้ หรือตามกฎหมาย

เทอร์ร่าบีเคเคจะไม่จัดสรรหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ นอกจากนี้ เทอร์ร่าบีเคเคจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใดเว้นแต่

1. ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เทอร์ร่า บีเคเค หรือ

2. เพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านได้นั้นเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญาดังกล่าวนั้น

3. ข้อมูลที่จัดสรรนั้น ได้จัดสรรให้แก่สำนักงานข้อมูลเครดิตที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ หรือจัดสรรให้แก่ผู้แทนในการรายงานข้อมูลซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกัน หรือ

การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น เทอร์ร่าบีเคเคอาจได้รับการต้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล นอกจากนี้ เทอร์ร่าบีเคเคยังอาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าแก่องค์กรผู้มีอำนาจของรัฐ เช่น ผู้ตรวจสอบของเทอร์ร่าบีเคเคแห่งประเทศไทยหรือเทอร์ร่าบีเคเคกลาง ซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจไว้ เทอร์ร่าบีเคเคอาจทำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอก ในการที่จะพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการธุรกรรมของเทอร์ร่า บีเคเคและการจัดสรรปัจจัยสำคัญหรือบริการในนามของเทอร์ร่า บีเคเคซึ่ง บุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับเทอร์ร่า บีเคเคหรือเข้ามาดำเนินการในนามของเทอร์ร่าบีเคเคนั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเทอร์ร่าบีเคเคไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่เทอร์ร่าบีเคเคใต้ว่าจ้างองค์กรอื่นใดเข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของเทอร์ร่าบีเคเคองค์กรเหล่านั้นจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของเทอร์ร่าบีเคเคด้วยเช่นกัน

ในบางโอกาส เทอร์ร่าบีเคเคอาจเข้าทำความตกลงทางการตลาดร่วม และ หรือ ร่วมโฆษณาส่งเสริมการขายกับบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการดึงดูดลูกค้าใหม่ ๆ ซึ่งหากบัญชีกับเทอร์ร่าบีเคเคด้วย

ท่านสมัครเข้ามาเป็นบัญชีลูกค้าใหม่กับเทอร์ร่าบีเคเคอันเนื่องมาจากดำเนินการดังกล่าวแล้ว เทอร์ร่าบีเคเคสงวนสิทธิ์ ในการที่จะยืนยันรับรองกับบุคคลภายนอกนั้นว่า ท่านได้ทำการเปิด

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

เทอร์ร่าบีเคเคจะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ซึ่งจะจัดให้มีมาตรการรักษาความ มั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ใช้เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ด้วยมาตรการ มาตรฐานเทคโนโลยีและ/หรือด้วยระบบ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ ดังต่อไปนี้

(1) กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล (Access Right) ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

(2) ใช้การเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) ในการส่งผ่านข้อมูลและรักษาความปลอดภัย (Firewalls) และ Internet Protocol Security (IPsec)

รวมถึงการควบคุมให้ผู้ประมวลผลข้อมูลมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่น้อยไปกว่าที่กำหนดในนโยบายฉบับนี้ด้วย

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ท่านตกลงและให้ความยินยอมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

(ก) ท่านรับทราบ ตกลง และยินยอมให้เทอร์ร่าบีเคเคและผู้ประมวลผลข้อมูลเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้เท่านั้น 

  1. เพื่อการให้บริการ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท รวมถึงบริการหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่จะมีในอนาคต 
  2. เพื่อการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  3. เพื่อยืนยัน และ/หรือ ระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการเข้าใช้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ
  4. เพื่อการติดต่อสื่อสาร แจ้ง และ/หรือ รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์และการตลาดจากบริษัท
  5. เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการบริการ ให้ตรงกับความต้องการของท่าน
  6. เพื่อการให้บริการสื่อสังคมและการเรียกเก็บเงินค่าบริการ

(ข) ท่านรับทราบ ตกลง และยินยอมให้เทอร์ร่าบีเคเคและผู้ประมวลผลข้อมูลเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้เท่านั้น

1) ชื่อ นามสกุล

2) ที่อยู่

3) วันเดือนปีเกิด

4) เบอร์โทรศัพท์

5) รูปถ่าย

6) ไลน์ไอดี

7) รายได้

8) อีเมล

9) ชื่อบริษัท

10) ตำแหน่งงาน

11) เลขบัตรประชาชน

(ค) ท่านรับทราบ ตกลง และยินยอมให้เทอร์ร่าบีเคเคและผู้ประมวลผลข้อมูลเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคล เป็นระยะเวลา 10 (สิบ) ปี นับจากวันที่ได้มีความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายฉบับนี้

(ง) ท่านรับทราบ ตกลง และยินยอมให้เทอร์ร่าบีเคเคอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สามเพื่อประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์ตามนโยบายฉบับนี้และ/หรือตามที่กฎหมายกำหนด อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเปิดเผยต่อ บุคคลและ/หรือหน่วยงานดังต่อไปนี้ คือ

1) ผู้ประมวลผลข้อมูล และ

2) บริษัทในเครือของผู้ควบคุมข้อมูล

แต่อย่างไรก็ดี การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเทอร์ร่าบีเคเค ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเทอร์ร่าบีเคเคได้ เพื่อการค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของเทอร์ร่า บีเคเคตรวจสอบ ข้อมูลข่าวสาร ตัวเลขสถิติ อัตราต่าง ๆ ของเทอร์ร่า บีเคเค และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเทอร์ร่าบีเคเคได้ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านให้แก่เทอร์ร่า บีเคเคหากท่านไม่ต้องการลงทะเบียนไว้กับเทอร์ร่า บีเคเคและไม่ต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่เพิ่มเติมจากเทอร์ร่าบีเคเค

เทอร์ร่าบีเคเคสามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของเทอร์ร่าบีเคเคได้อย่างต่อเนื่อง เทอร์ร่าบีเคเค อาจใช้อุปกรณ์ชอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเทอร์ร่าบีเคเคได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมถึงวันและเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การตูหน้าเว็บเพจต่าง ๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสืบค้น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่าง ๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของเทอร์ร่าบีเคเค เทอร์ร่าบีเคเคอาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของลูกค้าที่มีบัญชีอยู่กับเทอร์ร่า บีเคเคและใช้บริการระบบเชื่อมโยงข้อมูล ตลอดจนใช้บริการการชำระเงินเรียกเก็บของเทอร์ร่า บีเคเคโดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเทอร์ร่าบีเคเคนั้น เทอร์ร่าบีเคเคอาจใช้ระบบ คุกกี้" (cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของคำขอของผู้ใช้บริการระบบ "คุกกี้" นั้น คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเทอร์ร่า บีเคเคโดย "คุกกี้” นั้นจะได้รับการกำหนดโดยเทอร์ร่า บีเคเคและจะสิ้นผลลงภายหลังจากการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของเทอร์ร่าบีเคเค

การถอนความยินยอม

ท่านรับทราบว่าท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมใด ๆ ที่ท่านได้ให้ไว้แก่เทอร์ร่าบีเคเคตามนโยบายฉบับนี้ได้ ไม่ว่าเวลาใดโดยการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ คือ แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ที่ 71 อาคาร จี.พี.เฮ้าส์ ห้อง 6/1 ชั้น 6 ถนน ทรัพย์ แขวง สี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือ เลือก “ไม่ยินยอม” ในเมนูการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวภายในเว็บไซต์

ทั้งนี้อาจมีผลกระทบต่อท่านเว็บไซต์หากมีการถอนความยินยอม คือ ท่านจะไม่สามารถใช้บริการพิเศษภายในเว็บไซต์ได้ มีเพียงสิทธิเยี่ยมชมเท่านั้น แลท่านอาจได้รับบริการที่ไม่ถูกต้องและไม่มีประสิทธิภาพ

สิทธิของท่าน 

ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ตามนโยบายฉบับนี้และการให้ความยินยอมใด ๆ ตามนโยบายฉบับนี้ ท่านได้รับทราบถึงสิทธิของตนในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างดีแล้ว อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิของท่าน ดังต่อไปนี้

(ก) ท่านอาจถอนความยินยอมที่ให้ไว้ตามนโยบายฉบับนี้เมื่อใดก็ได้ โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่เทอร์ร่าบีเคเคตามวิธีและช่องทางที่กำหนดในนโยบายฉบับนี้ 

(ข) ท่านมีสิทธิการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนหรือที่เกี่ยวข้องกับตนที่เทอร์ร่าบีเคเคได้ เก็บรวบรวมเอาไว้ตามนโยบายฉบับนี้ 

(ค) ท่านมีสิทธิได้รับการเปิดเผยจากเทอร์ร่าบีเคเคถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของตนหรือที่เกี่ยวข้องกับตนซึ่งตนไม่ได้ให้ความยินยอม หากว่ามีกรณีเช่นว่า 

(ง) ท่านอาจให้เทอร์ร่าบีเคเคส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของตนหรือที่เกี่ยวข้องกับตนไปยังเทอร์ร่าบีเคเค รายอื่น รวมถึงการขอรับข้อมูลที่ได้ส่งหรือโอนดังกล่าวโดยตรงจากเทอร์ร่าบีเคเคที่ส่งหรือโอนข้อมูลนั้นด้วย 

(จ) ท่านอาจคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนหรือที่เกี่ยวข้องกับตนได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 

(1) เทอร์ร่าบีเคเคเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความจำเป็นเพื่อประโยชน์ โดยชอบด้วยกฎหมายของเทอร์ร่าบีเคเคหรือของบุคคลอื่นซึ่งท่านอาจพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิดีกว่าเทอร์ร่าบีเคเค 

(2) เทอร์ร่าบีเคเคเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของเทอร์ร่าบีเคเคซึ่งท่านอาจพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิดีกว่าเทอร์ร่าบีเคเค 

(3) เทอร์ร่าบีเคเคเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไปเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง หรือ 

(4) เทอร์ร่าบีเคเคเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไปเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษา วิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ โดยที่การศึกษาวิจัยนั้นไม่มีความจำเป็นในการดำเนินการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะ 

(ฉ) ท่านอาจให้เทอร์ร่าบีเคเคดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของ ข้อมูลได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิด เผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น 

(2) เมื่อท่านซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นและเทอร์ร่าบีเคเคนั้นไม่มีอำนาจอื่นตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้อีกต่อไป 

(3) เมื่อท่านได้คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนั้นโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือ 

(4) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(ช) ท่านอาจให้เทอร์ร่าบีเคเคระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นโดยยังคงเก็บรักษาเอาไว้ได้อยู่ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) เทอร์ร่าบีเคเคอยู่ในระหว่างการถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านได้ร้องเรียนให้มีการตรวจสอบดังกล่าว 

(2) ข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

(3) ในกรณีที่ท่านมีความจําเป็นต้องการให้เทอร์ร่าบีเคเคเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอาไว้เพื่อประโยชน์ในสิทธิเรียกร้องของท่านเอง อันได้แก่ การก่อสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายของท่าน การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ท่านอาจ ให้เทอร์ร่าบีเคเคเพียงระงับการใช้ข้อมูลแทนการดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลได้ หรือ 

(4) เทอร์ร่าบีเคเคอยู่ในระหว่างการพิสูจน์หรือตรวจสอบเพื่อปฏิเสธการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเผย แพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านได้คัดค้านโดยชอบด้วยกฎหมายนั้น 

(ซ) เมื่อท่านพบเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผิด ล้าหลัง ไม่ชัดเชน ท่านมีสิทธิให้เทอร์ร่าบีเคเค ดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ 

(ฌ) ท่านอาจร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เกี่ยวกับการกระทำการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเทอร์ร่าบีเคเคและ/หรือผู้ประมวลผลข้อมูล

การรวบรวมและการสงวนขอมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของเทอร์ร่าบีเคเคนั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของเทอร์ร่าบีเคเคอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ได้แก่การให้บริการที่ดีที่สุด และนำไปใช้เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และข้อเสนอพิเศษต่าง ๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้เก็บรวบรวม หรือสงวนไว้ หากเทอร์ร่าบีเคเคไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว เทอร์ร่าบีเคเคจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง โดยกระบวนการสมัคร และโดยทางบริการเสริมซึ่งต้องใช้บุคคลติดต่อกับท่าน หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร ลักษณะทางภูมิภาคที่อยู่อาศัย และเลขประจำตัวลูกค้าแก่เทอร์ร่า บีเคเคตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่เทอร์ร่า บีเคเคแล้ว เทอร์ร่า บีเคเคจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับของเทอร์ร่าบีเคเค

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเทอร์ร่าบีเคเคจะถูกเก็บรวบรวม และสงวนไว้ในระหว่างระยะเวลาที่เทอร์ร่า บีเคเคและท่านยังคงมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มายังเทอร์ร่า บีเคเค เทอร์ร่า บีเคเคจะเก็บเนื้อหาในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และการโต้ตอบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเทอร์ร่า บีเคเคในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นมีความกระจ่างชัดมากน้อยเพียงใด

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เทอร์ร่า บีเคเคจะไม่จัดสรรหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ นอกจากนี้ เทอร์ร่า บีเคเคจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่

1. ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เทอร์ร่า บีเคเคหรือ

2. เพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านได้นั้นเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญาดังกล่าวนั้น หรือ

3. ข้อมูลที่จัดสรรนั้น ได้จัดสรรให้แก่สำนักงานข้อมูลเครดิตที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ หรือจัดสรรให้แก่ผู้แทนในการรายงานข้อมูลซึ่งมีลักษณะอย่างเดียว

การแจ้งเตือนเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่เทอร์ร่าบีเคเคทราบถึงการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะมีการละเมิดโดยบุคคลใด เทอร์ร่าบีเคเคจะดำเนิน การดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีมีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลใด ๆ เทอร์ร่าบีเคเคจะแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ชักช้าเท่าที่จะสามารถ กระทำได้ภายใน 72 (เจ็ดสิบสอง) ชั่วโมงนับแต่ทราบเหตุ 

(ข) ในกรณีมีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบอย่างสูงต่อสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลใด ๆ เทอร์ร่าบีเคเคจะแจ้งเหตุการ ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวและแนวทางการเยียวยาต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและต่อท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น โดยไม่ชักช้าเท่าที่จะสามารถกระทำได้ภายใน 72 (เจ็ดสิบสอง) ชั่วโมงนับแต่ทราบเหตุ

การร้องเรียนและการแจ้งปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

ท่านอาจร้องเรียนและรายงานปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการขอให้เทอร์ร่าบีเคเค แก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและ/หรือให้ถูกต้อง การคัดค้านการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือระงับการใช้ข้อมูล ได้ที่ช่องทางดังต่อไปนี้

บริษัท เทอร์ร่า มีเดีย แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

71 อาคาร จี.พี.เฮ้าส์ ห้อง 6/1 ชั้น 6 ถนน ทรัพย์ แขวง สี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เบอร์โทรศัพท์: 02-046-3561  อีเมล: contact@terrabkk.com

  วัน-เวลาทําการ: 09.00-18.00 น. (ยกเว้น วันเสาร์-วันอาทิตย์ วันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์)

การบันทึกรายการสำคัญ

เว้นแต่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะกำหนดให้สิทธิเทอร์ร่าบีเคเคไว้เป็นเป็นอย่างอื่น เทอร์ร่าบีเคเคจะบันทึก รายการสำคัญเกี่ยวกับการจัดเก็บ การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลเป็นหนังสือหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการตรวจสอบ จากท่านเจ้าของข้อมูลหรือจากหน่วยงานของรัฐ อันรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงรายการ ดังต่อไปนี้

(ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

(ข) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท 

(ค) ข้อมูลเกี่ยวกับเทอร์ร่าบีเคเค

(ง) ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

(จ) สิทธิและวิธีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับบุคคลที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและ เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

(ฉ) การเก็บรวบรม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้งานเจ้าของข้อมูล

(ช) การปฏิเสธคำขอและการคัดค้านต่างๆ

(ซ) รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล

การแก้ไขปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล

เทอร์ร่าบีเคเค จะจัดให้มีระบบและมาตรการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

(ก) ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

(ข) ลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกินระยะเวลาเก็บรวบรวมที่ผู้ใช้งานได้ให้ความยินยอมเอาไว้ และ

(ค) ลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลงกล่าวตามที่ผู้ใช้งานได้ให้ความยินยอม เอาไว้

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบาย

เทอร์ร่าบีเคเค อาจแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อความในนโยบายฉบับนี้ได้ ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม และไม่ว่าทั้งหมดหรือ บ้างส่วน โดยเทอร์ร่าบีเคเค จะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละคราวเพื่อให้ผู้ใช้งานได้พิจารณา และดำเนินการยอมรับด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และหากว่าผู้ใช้งานได้ดำเนินการเพื่อยอมรับ นั้นแล้วให้ถือว่านโยบายแก้ไขเพิ่มเติมตังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายฉบับนี้ด้วย

นโยบายทางธุรกิจ

  ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยน หรือคืนสินค้า/บริการ หรือเลิกสัญญาซื้อขายได้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า/บริการ โดยผู้ใช้บริการต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนหรือคืนสินค้า/บริการ หรือเลิกสัญญาซื้อขายเป็นหนังสือพร้อมแนบหลักฐานใบเสร็จรับเงิน จัดส่งมาที่ บริษัท เทอร์ร่า มีเดีย แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด 71 อาคาร จี พี เฮ้าส์ ชั้น 6 ห้อง 6/1 ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม.10500 Tax ID 0105558128894 บริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนสินค้า/บริการ หรือคืนเงินเต็มจำนวนที่ผู้ใช้บริการชำระไว้เพื่อการซื้อสินค้า/บริการภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแสดงเจตนาดังกล่าว

X Close