X Close

นโยบายความเป็นส่วนตัว และคำสงวนสิทธิ์

ข้อจำกัดความรับผิด

เทอร์ร่า บีเคเคไม่มีความรับผิดในความเสียหายใด ๆ รวมตลอดถึง (แต่ไม่เป็นการจำกัด) ความเสียหายทางตรงความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดย

บังเอิญ หรือความเสียหายเกี่ยวเนื่อง ความสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับการไม่สามารถดำเนินการ ข้อผิดพลาด การงดเว้นการกระทำ การสอดแทรก การบกพร่อง หรือความล่าช้าในการดำเนินการหรือการถ่ายโอนข้อมูล ไวรัสคอมพิวเตอร์ การไม่ทำงานของเครือข่ายหรือระบบ ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าเทอร่าบีเคเคหรือตัวแทนของเทอร่าบีเคเค จะได้รับแจ้งถึงความเป็นได้ในการเกิดความเสียหาย ความสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วก็ตาม การเชื่อมต่อเข้าสู่แหล่งอินเทอร์เน็ตอื่นผ่านเว็บไซต์ของเทอร่าบีเคเค เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้ความเสี่ยงของท่านเอง เนื้อหาสาระ ความถูกต้องแม่นยำ การแสดงความคิดเห็น และการเชื่อมต่ออื่นใด ที่จัดสรรขึ้นภายใต้เว็บไซต์นี้ ไม่ได้รับการสำรวจรับรองความถูกต้อง ตรวจสอบ หรือรับรองโดยเทอร่าบีเคเคแต่อย่างใดทั้งสิ้น

 

การเสนอให้พิจารณา

การให้ข้อมูลต่าง ๆ ต่อเทอร์ร่าบีเคเค โดยผ่านทางเว็บไซต์ของเทอร์ร่า บีเคเคจะถือว่าเป็นทรัพย์สินของเทอร์ร่า บีเคเคเทอร่าบีเคเคสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ แนวความคิดและวิธีการที่เทอร์ร่าบีเคเคพิจารณาเห็นว่าเป็นการเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทั้งเทอร่าบีเคเคและผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเทอร์ร่า บีเคเค รวมทั้งการใช้ข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ และบริการต่าง ๆ ของเทอร์ร่า บีเคเคการสมัครใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของเทอร์ร่า บีเคเคหรือการให้ข้อมูลใด ๆ ผ่านเว็บไซต์ของเทอร์ร่า บีเคเคเป็นการแสดงว่าท่านได้อ่าน และตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในเว็บไซต์นี้ และเพื่อเป็นการแสดงว่า ท่านต้องการที่จะลงทะเบียนไว้กับเทอร์ร่า บีเคเคและต้องการที่จะได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ จากเทอร์ร่า บีเคเคซึ่งการให้ข้อมูลดังกล่าวของท่านจะถือว่า ท่านได้ทำการลงทะเบียนกับเทอร์ร่า บีเคเค โดยท่านจะเป็นบุคคลผู้มีสิทธิ์ในการที่จะได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากเทอร่าบีเคเค

 

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ในกรณีที่จะต้องมีการตีความอันเนื่องมาจากข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ กฎหมายไทยจะเป็นกฎหมายที่นำมาใช้บังคับในการตีความดังกล่าว

เทอร่าบีเคเคจัดทำเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของเทอร่าบีเคเคเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับเทอร์ร่า บีเคเคทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะใดขณะหนึ่งก็ตาม เทอร์ร่าบีเคเค สามารถทำการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้ อีกทั้ง เทอร์ร่าบีเคเค สงวนสิทธิ์ของเทอร่าบีเคเคในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้ โดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ท่านทราบแต่อย่างใด

 

หมายเหตุ

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้โดยละเอียด โดยในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ และหน้าจอใด ๆ ของเว็บไซต์ หมายถึงท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างล่างนี้ ทั้งนี้ หากท่านไม่ตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างล่างนี้ กรุณาหยุดการเข้าเว็บไซต์ในขณะนี้

 

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ในภาพ ข้อความ หน้าจอต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ ของเทอร์ร่า บีเคเค ข้อมูล และสาระสำคัญต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้นไม่สามารถที่จะทำการลอกเลียนแบบ นำออกแสดง เผยแพร่ เรียกดึงข้อมูล ให้อนุญาตเปลี่ยนแปลง ตีพิมพ์ นำออกประกาศซ้ำ นำไปผลิตใหม่ นำไปใช้ซ้ำ ชาย ถ่ายโอน นำไปฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ไม่ใช่ต้นฉบับ หรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจหรือเพื่อเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือ โดยแจ้งชัดจากเทอร์ร่าบีเคเค ก่อน ทั้งนี้เว้นแต่จะได้มีการระบุกำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์

ข้อมูล

ข้อมูลและสาระสำคัญที่ปรากฏในหน้าจอต่าง ๆ ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในเว็บไซต์นั้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของเทอร์ร่าบีเคเค

 

ข้อจำกัดความรับผิด

เทอร์ร่าบีเคเคไม่มีความรับผิดในความเสียหายใด ๆ รวมตลอดถึง (แต่ไม่เป็นการจำกัด) ความเสียหายทางตรงความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เทอร์ร่าบีเคเคจะไม่จัดสรรหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ นอกจากนี้ เทอร่าบีเคเคจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใดเว้นแต่

1. ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เทอร์ร่า บีเคเคหรือ

2. ข้อมูลที่จัดสรรนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง หรือ

3. ข้อมูลที่จัดสรรนั้น ได้จัดสรรให้แก่สำนักงานข้อมูลเครดิตที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ หรือจัดสรรให้แก่ผู้แทนในการรายงานข้อมูลซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกัน หรือ

 

การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น เทอร์ร่าบีเคเคอาจได้รับการต้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล นอกจากนี้ เทอร์ร่าบีเคเคยังอาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าแก่องค์กรผู้มีอำนาจของรัฐ เช่น ผู้ตรวจสอบของเทอร่าบีเคเคแห่งประเทศไทยหรือเทอร์ร่าบีเคเคกลาง ซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจไว้ เทอร่าบีเคเคอาจทำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอก ในการที่จะพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการธุรกรรมของเทอร์ร่า บีเคเคและการจัดสรรปัจจัยสำคัญหรือบริการในนามของเทอร์ร่า บีเคเคซึ่ง บุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับเทอร์ร่า บีเคเคหรือเข้ามาดำเนินการในนามของเทอร่าบีเคเคนั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเทอร่าบีเคเคไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่เทอร่าบีเคเคใต้ว่าจ้างองค์กรอื่นใดเข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของเทอร่าบีเคเคองค์กรเหล่านั้นจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของเทอร่าบีเคเคด้วยเช่นกัน

ในบางโอกาส เทอร่าบีเคเคอาจเข้าทำความตกลงทางการตลาดร่วม และ หรือ ร่วมโฆษณาส่งเสริมการขายกับบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการดึงดูดลูกค้าใหม่ ๆ ซึ่งหากบัญชีกับเทอร่าบีเคเคด้วย

ท่านสมัครเข้ามาเป็นบัญชีลูกค้าใหม่กับเทอร่าบีเคเคอันเนื่องมาจากดำเนินการดังกล่าวแล้ว เทอร่าบีเคเคสงวนสิทธิ์ ในการที่จะยืนยันรับรองกับบุคคลภายนอกนั้นว่า ท่านได้ทำการเปิด

 

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

เทอร่าบีเคเคจะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเทอร่าบีเคเค ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเทอร่าบีเคเคได้ เพื่อการค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของเทอร์ร่า บีเคเคตรวจสอบ ข้อมูลข่าวสาร ตัวเลขสถิติ อัตราต่าง ๆ ของเทอร์ร่า บีเคเค และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเทอร่าบีเคเคได้ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านให้แก่เทอร์ร่า บีเคเคหากท่านไม่ต้องการลงทะเบียนไว้กับเทอร์ร่า บีเคเคและไม่ต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่เพิ่มเติมจากเทอร่าบีเคเค

เทอร์ร่าบีเคเคสามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของเทอร่าบีเคเคได้อย่างต่อเนื่อง เทอร์ร่าบีเคเค อาจใช้อุปกรณ์ชอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเทอร์ร่าบีเคเคได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมถึงวันและเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การตูหน้าเว็บเพจต่าง ๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสืบค้น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่าง ๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของเทอร่าบีเคเค เทอร์ร่าบีเคเคอาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของลูกค้าที่มีบัญชีอยู่กับเทอร์ร่า บีเคเคและใช้บริการระบบเชื่อมโยงข้อมูล ตลอดจนใช้บริการการชำระเงินเรียกเก็บของเทอร์ร่า บีเคเคโดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเทอร่าบีเคเคนั้น เทอร่าบีเคเคอาจใช้ระบบ คุกกี้" (cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของคำขอของผู้ใช้บริการระบบ "คุกกี้" นั้น คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเทอร์ร่า บีเคเคโดย "คุกกี้” นั้นจะได้รับการกำหนดโดยเทอร์ร่า บีเคเคและจะสิ้นผลลงภายหลังจากการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของเทอร่าบีเคเค

 

การรวบรวมและการสงวนขอมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของเทอร์ร่าบีเคเคนั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของเทอร์ร่าบีเคเคอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ได้แก่การให้บริการที่ดีที่สุด และนำไปใช้เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และข้อเสนอพิเศษต่าง ๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้เก็บรวบรวม หรือสงวนไว้ หากเทอร์ร่าบีเคเคไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว เทอร์ร่าบีเคเคจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง โดยกระบวนการสมัคร และโดยทางบริการเสริมซึ่งต้องใช้บุคคลติดต่อกับท่าน หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร ลักษณะทางภูมิภาคที่อยู่อาศัย และเลขประจำตัวลูกค้าแก่เทอร์ร่า บีเคเคตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่เทอร์ร่า บีเคเคแล้ว เทอร์ร่า บีเคเคจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับของเทอร่าบีเคเค

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเทอร่าบีเคเคจะถูกเก็บรวบรวม และสงวนไว้ในระหว่างระยะเวลาที่เทอร์ร่า บีเคเคและท่านยังคงมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มายังเทอร์ร่า บีเคเค เทอร์ร่า บีเคเคจะเก็บเนื้อหาในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และการโต้ตอบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเทอร์ร่า บีเคเคในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นมีความกระจ่างชัดมากน้อยเพียงใด

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เทอร์ร่า บีเคเคจะไม่จัดสรรหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ นอกจากนี้ เทอร์ร่า บีเคเคจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่

1. ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เทอร์ร่า บีเคเคหรือ

2. ข้อมูลที่จัดสรรนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง หรือ

3. ข้อมูลที่จัดสรรนั้น ได้จัดสรรให้แก่สำนักงานข้อมูลเครดิตที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ หรือจัดสรรให้แก่ผู้แทนในการรายงานข้อมูลซึ่งมีลักษณะอย่างเดียว

 

นโยบายทางธุรกิจ

ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยน หรือคืนสินค้า/บริการ หรือเลิกสัญญาซื้อขายได้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า/บริการ โดยผู้ใช้บริการต้องแสดงเจตนาเปลี่ยนหรือคืนสินค้า/บริการ หรือเลิกสัญญาซื้อขายเป็นหนังสือพร้อมแนบหลักฐานใบเสร็จรับเงิน จัดส่งมาที่ บริษัท เทอร์ร่า มีเดีย แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด 71 อาคาร จี พี เฮ้าส์ ชั้น 6 ห้อง 6/1 ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม.10500 Tax ID 0105558128894 บริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนสินค้า/บริการ หรือคืนเงินเต็มจำนวนที่ผู้ใช้บริการชำระไว้เพื่อการซื้อสินค้า/บริการภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแสดงเจตนาดังกล่าว

X Close