Terms and conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ฉบับนี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อกําหนด”) บังคับใช้ครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 โดยที่ ข้อกำหนดฉบับนี้ จะรวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกาศต่าง ๆ และการแก้ไขหรือเพิ่มเติมใด ๆ ของเอกสารดังกล่าวถือเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ใช้งานกับ TERRA BKK ในการใช้งานเว็บไซต์ ไม่ว่าผู้ใช้งานจะเข้าถึงเว็บไซต์ผ่านช่องทางใด ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการใช้งาน ผู้ใช้งานรับรองว่าได้อ่านและเข้าใจข้อกําหนดและเงื่อนไขนี้ รวมไปถึงเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารอื่น ๆ โดยละเอียดตลอดดีแล้ว และตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวแล้วทั้งสิ้น 

 

ผู้ใช้งานตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์ ดังนี้

 

1. คํานิยาม

ภายใต้ข้อกําหนดนี้

(ก) “เว็บไซต์” หมายความว่า เว็บไซต์ชื่อว่า เทอร์ร่า บีเคเค (TERRA BKK) และมีที่อยู่เว็บไซต์ที่ https://www.terrabkk.com/ ซึ่งดำเนินการและให้บริการในลักษณะของตลาดสินค้า (ข) “TERRA BKK” หมายความว่า ผู้ให้บริการหรือเจ้าของเว็บไซต์ ตามข้อกำหนดฉบับนี้ คือ บริษัท เทอร์ร่า มีเดีย แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ที่ 71 อาคาร จี.พี. เฮ้าส์ ห้อง 6/1 ชั้น 6 ถนน ทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 (ค) “ผู้ใช้งาน” หมายความว่า ผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ สมาชิก ของเว็บไซต์ หรือบุคคลอื่นใดที่เข้าถึงเว็บไซต์ ไม่ว่าการเยี่ยม ชม การใช้การเป็นสมาชิก หรือการเข้าถึงนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ลักษณะใด ผ่านอุปกรณ์ใด ผ่านช่องทางใด และ ไม่ว่ามีค่าใช้จ่ายหรือไม่ก็ตาม (ง) “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลใดๆ ก็ตามไม่ว่าของผู้ใช้งานหรือบุคคลอื่นใดที่สามารถใช้ในการระบุตัว ตนของบุคคลบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (จ) “สินค้าและบริการ” หมายความว่า สินค้าหรือบริการใดๆ ที่นำเสนอขายหรือให้บริการบนเว็บไซต์ โดย TERRA BKK หรือผู้ใช้งาน (ฉ) “เนื้อหา” หมายความว่า ข้อความ บทความ ความคิดเห็น บทวิเคราะห์รูปภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมายรูปภาพ ประดิษฐ์ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ภาพยนต์ เสียง สิ่งบันทึกเสียง การออกแบบ คำสั่ง ชุดคําสั่ง หรือการสื่อสารไม่ ว่าในลักษณะใดและวิธีใดๆ ในเว็บไซต์ และไม่ว่าเนื้อหานั้นจะมีการจำกัดการเข้าถึงหรือไม่ก็ตาม

2. การอนุญาตให้ใช้งานเว็บไซต์ และการจำกัดอายุผู้ใช้งาน

โดยที่ TERRA BKK ได้เปิดให้ใช้งานเว็บไซต์ ตามข้อกำหนดฉบับนี้ และผู้ใช้งานมีความประสงค์จะใช้งานเว็บไซต์ ดังกล่าว โดยในการใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้งานได้ตกลงตามข้อกำหนดฉบับนี้แล้วทั้งสิ้น TERRA BKK จึงอนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้

3. ค่าธรรมเนียม

ผู้ใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการจะลงประกาศ ต่ออายุประกาศ ดันประกาศ หรือส่งเสริมประกาศ (Promote) ซึ่งเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการที่ได้ลงไว้บนเว็บไซต์ ผู้ใช้งานตกลงจะชำระค่าธรรมเนียมสำหรับดำเนินการดังกล่าวเป็น พอยต์ (Points) กล่าวคือ ผู้ใช้งานจะต้องชำระเงินแลกกับการได้รับ พอยต์ (Points) เพื่อเป็นค่าธรรมเนียม โดยมีรายละเอียดและอัตราการแลกเปลี่ยน ดังนี้

 

ราคา (บาท)

พอยต์ (Points)

200

200

500

550

1,000

1,300

3,000

3,700

 

โดยที่ บริการหลักของเว็บไซต์ มีดังนี้ 

  1. การลงประกาศซึ่งเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ โดยแต่ละประกาศมีอายุ 60 วัน คิดค่าธรรมเนียม 20 พอยต์ (Points)  และ 
  2. การต่ออายุประกาศซึ่งเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ ทำให้ประกาศดังกล่าวอยู่บนเว็บไซต์ได้อีก 90 วัน ทั้งนี้ผู้ใช้งานสามารถต่ออายุประกาศได้ล่วงหน้า และ ประกาศจะถูกต่ออายุเมื่อครบกำหนด คิดค่าธรรมเนียม 50 พอยต์ (Points)

และ บริการเสริมของเว็บไซต์ มีดังนี้ 

  1. ดันประกาศที่ได้ลงไว้ในเว็บไซต์ หมายถึง การจัดเรียงให้ประกาศซึ่งผู้ใช้งานประสงค์ที่จะได้รับบริการเสริมถูกแสดงในลำดับแรกของการค้นหาบนเว็บไซต์ คิดค่าธรรมเนียม 5 พอยต์ (Points)  และ 
  2. ส่งเสริมประกาศ (Promote) ที่ได้ลงไว้ในเว็บไซต์ หมายถึง การดำเนินการเพื่อให้ประกาศดังกล่าวสามารถเข้าถึงผู้ใช้งานรายอื่นได้มากขึ้น อันได้แก่ การจัดเรียงให้ประกาศอยู่หน้าแรกของเว็บไซต์ การจัดเรียงให้ประกาศอยู่หน้าแรกของการค้นหาสินค้าและบริการ การจัดเรียงให้ประกาศอยู่บนหน้ารายละเอียดของประกาศอื่น ๆ ต่ออายุประกาศเพิ่มอีก 30 วัน คิดค่าธรรมเนียม 190 พอยต์ (Points)

ทั้งนี้ ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม TERRA BKK ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ โดย TERRA BKK จะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบในแต่ละคราวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

4. เงื่อนไขในการให้บริการ

TERRA BKK ไม่มีการปฏิบัติที่แตกต่างกันต่อสินค้าและบริการ หรือ เนื้อหาของผู้ใช้งานที่นำเสนอบนเว็บไซต์ ทั้งในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นซึ่งผู้ใช้งานให้ไว้เพื่อการใช้บริการเว็บไซต์ หรือที่เกิดจากการใช้บริการเว็บไซต์ การจัดอันดับ (Ranking) หรือการตั้งค่าการทำงานอื่น (Setting) โดย TERRA BKK ซึ่งมีผลต่อผู้ใช้งานในการเข้าถึงสินค้าและบริการ หรือ เนื้อหาที่เสนอบนบริการเว็บไซต์โดยผู้ใช้งานรายอื่น การคิดค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมที่เรียกเก็บจากการใช้บริการเว็บไซต์ การเข้าถึงการใช้งานบริการ ฟังก์ชัน หรือการเชื่อมต่อทางเทคนิคบนบริการเว็บไซต์ รวมถึงเงื่อนไขและการคิดค่าบริการในการใช้งานดังกล่าว

แต่อย่างไรก็ดี TERRA BKK อาจมีการแนะนำ (Recommending) สินค้าและบริการ โดยการจัดอันดับ การนำเสนอ หรือการปักหมุด สินค้าและบริการ (Ranking) ไว้ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ หน้าแรกของประกาศค้นหา หรือหน้ารายละเอียดของประกาศอื่น เพื่อแนะนำให้แก่ผู้ใช้งานโดยการแสดงผลในรูปแบบของประกาศพรีเมี่ยม (Premium) สำหรับประกาศของผู้ใช้งานที่เลือกใช้บริการส่งเสริมประกาศ (Promote) ด้วยระบบอัตโนมัติ

5. การจัดให้มีการนำเสนอโฆษณาบนเว็บไซต์

TERRA BKK อาจจะจัดให้มีการนำเสนอโฆษณาใดๆ บนเว็บไซต์ได้ โดย TERRA BKK จะแสดงให้ปรากฏต่อผู้ใช้งานซึ่ง

(ก) รูปภาพ หรือ เครื่องหมาย หรือ สิ่งอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกัน เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบว่าข้อมูลที่นำเสนอนั้นเป็นโฆษณา

(ข) ช่องทางวิธีการเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบผู้กระทำการโฆษณา

6. ข้อห้ามการใช้งานเว็บไซต์

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ในการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานตกลงจะไม่ใช้งานเว็บไซต์ ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(ก) กระทำการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย คำพิพากษาศาล หรือคำสั่งของรัฐบาล หรือหน่วยงานที่ใช้อำนาจรัฐ 

(ข) กระทำการใด ๆ ที่อาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือจารีตประเพณี 

(ค) กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร สิทธิในชื่อเสียง สิทธิส่วนบุคคล และสิทธิอื่นใดของ TERRA BKK หรือบุคคลอื่น 

(ง) กระทำการใด ๆ ที่นำไปสู่การเก็บรวบรวม การเปิดเผยหรือการให้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

(จ) กระทำการใด ๆ ที่รบกวนการทำงานของระบบแม่ข่าย ชุดคำสั่ง หรือระบบเครือข่ายของเว็บไซต์ 

(ฉ) กระทำการใด ๆ ในลักษณะดังต่อไปนี้ ได้แก่ ลงข้อความ/รูปภาพ ในลักษณะ หมิ่นสถาบัน ชาติ ศาสนา หรือพระมหากษัตริย์ ลงข้อความ/รูปภาพ ในลักษณะ หมิ่นประมาทผู้อื่น หรือทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย ลงข้อความ/รูปภาพ ทางการเมืองในลักษณะที่ก่อให้เกิดความแตกแยกหรือแบ่งฝ่าย ลงข้อความ/รูปภาพ ในลักษณะหยาบคาย หรือส่อไปในทางอนาจาร เป็นต้น

7. บัญชีผู้ใช้ 

ในการใช้งานเว็บไซต์ TERRA BKK อาจจัดให้มีบัญชีผู้ใช้ของแต่ละผู้ใช้งาน ตามที่ผู้ใช้งานร้องขอในแต่ละคราว โดยที่ TERRA BKK มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการอนุมัติเปิดบัญชีผู้ใช้ กำหนดประเภทบัญชีผู้ใช้ กำหนดสิทธิการเข้าถึง ข้อมูลของแต่ละประเภทบัญชีผู้ใช้ ค่าใช้จ่ายใด ๆ เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ใช้งานซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้นั้น ๆ 

ทั้งนี้ ผู้ใช้งานตกลงจะเก็บรักษาชื่อบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่าน และข้อมูลใดๆ ของตนไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด และตกลงจะไม่ยินยอมให้ รวมถึงใช้ความพยายามอย่างที่สุดในการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้งานบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้งาน ในกรณีที่มีการใช้บัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้งานโดยบุคคลอื่น ผู้ใช้งานตกลงและรับรองว่าการใช้งานโดยบุคคลอื่นดังกล่าวได้ กระทำในฐานะตัวแทนของผู้ใช้งานและมีผลผูกพันเสมือนหนึ่งผู้ใช้งานเป็นผู้กระทำการเองทั้งสิ้น

8. การเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน 

ในการใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงให้ TERRA BKK มีสิทธิจัดเก็บ ประมวลผล นำไปใช้ประโยชน์ซึ่ง ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่ผู้ใช้งานให้ไว้แก่ TERRA BKK ซึ่งเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว อันได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์ อายุ หรือรูปถ่าย เป็นต้น

โดยที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานจะถูกนำไปใช้ในวัตถุปประสงค์ ดังต่อไปนี้

(1) เพื่อยืนยันตัวตน และเป็นฐานข้อมูลของผู้ใช้งาน (2) เพื่อพัฒนาการให้บริการของเว็บไซต์ เพื่อหาความต้องการของผู้ใช้ และนำเสนอสินค้าหรือบริการที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 

(3) เพื่อประชาสัมพันธ์และการตลาด และการนำเสนอสินค้าหรือบริการ

(4) เพื่อให้บริการสื่อสังคม

โดยที่ผู้ใช้งานมีสิทธิเข้าถึง ลบ แก้ไขเปลี่ยนแปลง โอนย้าย ปฏิเสธข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้แก่ TERRA BKK ได้ และ ไม่ว่าเวลาใด ผู้ใช้งานอาจถอนความยินยอมการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานดังกล่าวได้ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือสิทธิของ TERRA BKK 

ในกรณีที่ TERRA BKK นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานออกใช้ประโยชน์ TERRA BKK ตกลงจะใช้ข้อมูลดังกล่าว ตราบเท่าที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ความเดือดร้อนและความรำคาญแก่เจ้าของข้อมูล และจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลภายนอกในลักษณะที่อาจระบุตัวตนของผู้ใช้งานเจ้าของข้อมูลใด เว้นแต่ เป็นการใช้และเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด หรือโดยคำสั่งของหน่วยงานที่บังคับใช้อำนาจของรัฐ

9. คำรับรองและหน้าที่ของผู้ใช้งาน

ในการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานมีหน้าที่และให้คำรับรองต่อ TERRA BKK ว่าจะใช้ความพยายามอย่างที่สุดเพื่อปฏิบัติตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ใช้งานได้อ่านและเข้าใจข้อความและเงื่อนไขต่าง ๆ แห่งข้อกำหนดฉบับนี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว และโดยในการเข้าเยี่ยมชม ใช้งาน หรือการเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ ผู้ใช้งานตกลงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้แล้วทั้งสิ้น

(ข) ผู้ใช้งานเข้าใจและรับทราบดีว่า ข้อกำหนดฉบับนี้เป็นสัญญาฉบับหนึ่งซึ่งมีผลผูกพันและสามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมายระหว่าง TERRA BKK และผู้ใช้งาน

(ค) ผู้ใช้งานเข้าใจและรับทราบถึง ข้อกำหนดราคา อัตราค่าบริการ ค่าธรรมเนียมในการใช้งานแล้วก่อนชำระเงินทุกครั้ง

(ง) ผู้ใช้งานเข้าใจและรับทราบดีว่า การจัดเก็บข้อมูลของสินค้าและบริการเป็นสิทธิโดยสิ้นเชิงของเว็บไซต์แต่เพียงผู้เดียว

(จ) ผู้ใช้งานจะดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควร ให้พนักงานของผู้ใช้งาน ผู้รับจ้างช่วง ผู้ช่วย ที่ปรึกษา หรือตัว แทนใด ๆ ของผู้ใช้งาน (ถ้ามี) ปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับนี้โดยเคร่งครัดด้วย

(ฉ) ในกรณีที่มีบุคคลอื่นใช้สิทธิเรียกร้องหรือมีข้อเรียกร้องต่อผู้ใช้งาน หรือผู้ใช้งานถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับ หรือมีสาเหตุมาจากการใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้งานจะยุติข้อเรียกร้องด้วยค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเอง และผู้ใช้งานตกลงปกป้องด้วยความพยายามอย่างที่สุด ไม่ให้ TERRA BKK เข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติข้อเรียกร้องดังกล่าว

(ช) ในกรณีที่ TERRA BKK มีค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหรือมีสาเหตุมาจากการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ TERRA BKK โดยสิ้นเชิง

(ซ) เมื่อได้รับสินค้าหรือบริการ และผู้ใช้งานประสงค์จะประเมินความพึงพอใจหรือแสดงความคิดเห็น (review) ผู้ใช้งานจะดำเนินการดังกล่าวด้วยตนเองตามความเป็นจริงโดยพิจารณาจากประสบการณ์ของตนเองที่มีต่อสินค้าหรือบริการนั้น โดยปราศจากผลประโยชน์ใด ๆ แอบแฝง และจะไม่ใช้ถ้อยคำหรือข้อความที่เป็นการหมิ่นประมาท ผิดกฎหมายอื่น หรือผิดข้อตกลงและเงื่อนไข อย่างไรก็ดีในการประเมินความพึงพอใจหรือแสดงความคิดเห็น (review) ดังกล่าว TERRA BKK อาจแสดงชื่อหรือเปิดเผยข้อมูลบางส่วนของผู้ใช้งาน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดนี้

10. เนื้อหาของผู้ใช้งาน 

10.1 ในการใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้งานอาจสามารถแสดงเนื้อหาของผู้ใช้งานภายในเว็บไซต์ได้ ไม่ว่ามีการจำกัดสิทธิการเข้าถึงเนื้อหาหรือไม่ก็ตาม โดยผู้ใช้งานตกลงจะ

(ก) ไม่แสดงเนื้อหาที่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิในเครื่องหมายการค้า สิทธิในแบบผลิตภัณฑ์ สิทธิในผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ ความลับทางการค้า สิทธิในเกียรติยศชื่อเสียง สิทธิในภาพบุคคล สิทธิส่วนบุคคล และสิทธิในชื่อเสียง

(ข) ไม่แสดงเนื้อหาไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน การสนับสนุนความรุนแรง และ การกระทำผิดกฎหมาย

(ค) ไม่แสดงเนื้อหาใด ๆ ที่น่าสงสัย หยาบคาย หลอกลวง ล่อลวงหรือชี้แนะในลักษณะที่อาจเป็นเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานรายอื่น หรือให้เกิดการกระทำผิดกฎหมาย

(ง) ไม่แสดงข้อมูลส่วนตัวหรือเป็นความลับที่เป็นของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

(จ) ไม่แสดงเนื้อหาที่เป็นเท็จ ไม่ว่าการแสดงเนื้อหาอันเป็นเท็จนั้นจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นหรือไม่ก็ตาม 

(ฉ) ไม่แสดงเนื้อหาที่นำไปสู่การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ชาติกำเนิด สัญชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพทางสังคม ฯลฯ

10.2 TERRA BKK อาจจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจหรือการแสดงความคิดเห็น (review) ของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ และ ในกรณีดังกล่าว TERRA BKK จะแสดงรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(ก) แสดงว่าเป็นการประเมินความพึงพอใจ หรือแสดงความคิดเห็นโดยบุคคลที่มีอยู่จริง และได้รับหรือใช้สินค้าหรือบริการนั้นจริง ระยะเวลาในการส่งการประเมินความพึงพอใจ หรือการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งผลหรือสิทธิประโยชน์จากการดำเนินการดังกล่าว

(ข)  แสดงว่าประเมินความพึงพอใจหรือแสดงความคิดเห็น จากประสบการณ์ของตนเองที่มีต่อสินค้า บริการ หรือเนื้อหานั้น ไม่ใช้ถ้อยคำหรือข้อความที่เป็นการหมิ่นประมาท หรือผิดกฎหมายอื่น และการดำเนินการต่อการประเมินความพึงพอใจหรือการแสดงความคิดเห็นที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด

(ค)  แสดงชื่อหรือเปิดเผยข้อมูลบางส่วน เกี่ยวกับผู้ใช้งานที่ประเมินความพึงพอใจหรือแสดงความคิดเห็น โดยจะจัดให้มีตัวกรองการแสดงข้อมูลการประเมินความพึงพอใจและการแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ (filtering) และทางเลือกในการปรับเปลี่ยนหรือตั้งค่าตัวกรอง ดังกล่าว

ทั้งนี้ TERRA BKK จะจัดให้มีมาตรการในการตรวจสอบสินค้าและบริการ หรือเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด โดยจะดำเนินการตรวจสอบโดยมนุษย์ (Human Review) และหากพบว่ามีการกระทำดังกล่าว TERRA BKK มีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการระงับสินค้าและบริการ เนื้อหาหรือข้อความนั้น ไม่ให้ปรากฏบนเว็บไซต์ต่อไป

11. การปฏิบัติผิดข้อกำหนดของผู้ใช้งาน 

ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ใช้งานฝ่าฝืนข้อกำหนดฉบับนี้ คำรับรองของผู้ใช้งานที่ให้ไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้ หรือแนวทางปฏิบัติใดๆ ที่ TERRA BKK ได้แจ้งให้ผู้ใช้งานทราบไม่ว่าโดยทั่วไปหรือโดยเฉพาะเจาะจง 

(ข) ผู้ใช้งานใช้งานเว็บไซต์ ไปในวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม 

(ค) ผู้ใช้งานกระทำการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์ TERRA BKK ผู้ใช้งานรายอื่นๆ หรือบุคคลภายนอก 

(ง) ผู้ใช้งานกระทำการใดๆ ที่ TERRA BKK พิจารณาและเห็นว่าเป็นการกระทำอันไม่สมควรหรือไม่เหมาะสม TERRA BKK มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ส่งหนังสือเตือนอย่างเป็นทางการให้แก่ผู้ใช้งาน แก้ไขการกระทำพฤติกรรมดังกล่าว หรือ  (2) หยุดการให้บริการ (suspend) เว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ใช้งานทราบก่อนหรือขณะระงับการใช้งานพร้อมเหตุผลประกอบ หรือ  (3) ระงับการให้บริการ (terminate) โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันพร้อมเหตุผลประกอบ

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ TERRA BKK หยุดการให้บริการ (suspend) หรือ ระงับการให้บริการ (terminate) บัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้งานรายใด ผู้ใช้งานมีสิทธิชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลต่อ TERRA BKK เพื่อให้ TERRA BKK ยกเลิกการกระทำดังกล่าว โดยผู้ใช้งานต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในนโยบายการจัดการเรื่องร้องเรียนและการระงับข้อพิพาท 

ในกรณีที่ TERRA BKK หยุดการให้บริการ (suspend) หรือ ระงับการให้บริการ (terminate) บัญชีผู้ใช้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงว่า TERRA BKK ไม่ต้องรับผิดสำหรับความสูญเสีย ความเสียหาย ข้อเรียกร้องความรับผิด ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามข้อกำหนดฉบับนี้ โดย TERRA BKK จะดำเนินการคืนสถานะการใช้งานให้แก่ผู้ใช้งาน รวมถึงให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นที่ผู้ใช้งานมีอยู่บนเว็บไซต์ก่อนที่จะหยุดการให้บริการ (suspend) หรือ ระงับการให้บริการ (terminate) ในครั้งนั้น

12. ความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์ 

ผู้ใช้งานตกลงและทราบดีว่า TERRA BKK อาจหยุดการให้บริการเว็บไซต์เป็นการชั่วคราวหรือถาวรไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่มีหน้าที่ต้องชดเชยความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ใช้งาน ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(ก) การบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเปิดให้ใช้งานเว็บไซต์ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การบำรุงรักษาระบบแม่ข่าย (Server Maintenance) 

(ข) การปรับปรุงและพัฒนาระบบชุดคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการเปิดให้ใช้งานเว็บไซต์ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการปรับปรุงชุดคำสั่งของเว็บไซต์ (Update) การปรับปรุงชุดคำสั่งของระบบ (Firmware Update) 

(ค) เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือระบบชุดคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการเปิดให้ใช้งานเว็บไซต์ ไม่สามารถใช้งานได้ อันเนื่องมาจากเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือระบบชุดคำสั่งนั้น ไม่ว่าเครื่องมืออุปกรณ์ หรือระบบชุดคำสั่งนั้นจะอยู่ในความครอบครองของ TERRA BKK หรือบุคคลภายนอกก็ตาม หรือ 

(ง) เหตุสุดวิสัย อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ระบบไฟฟ้าขัดข้อง ระบบติดต่อสื่อสารขัดข้อง อุบัติเหตุ อุบัติภัยเพลิงไหม้ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การบังคับใช้หรือเปลี่ยนแปลงกฎหมาย คำสั่งของรัฐบาล

ทั้งนี้ ในกรณีที่ TERRA BKK หยุดการให้บริการเว็บไซต์ไม่ว่าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร 

  • หากเป็นการเตรียมการไว้ล่วงหน้า TERRA BKK จะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้าก่อนการหยุดให้บริการ โดยจะแสดงรายละเอียดของการหยุดให้บริการพร้อมทั้งเหตุผลประกอบด้วย  และ
  • หากไม่เป็นการเตรียมการไว้ล่วงหน้า TERRA BKK จะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบโดยเร็วนับแต่เวลาที่หยุดให้บริการ โดยจะแสดงรายละเอียดของการหยุดให้บริการพร้อมทั้งเหตุผลประกอบด้วย

13. การยกเว้นความรับผิด 

ผู้ใช้งานตกลงและทราบดีว่าเว็บไซต์เป็นเพียงสื่อกลางในการติดต่อและพบกันระหว่างผู้ใช้งานเท่านั้น ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดในข้อกำหนดนี้ หรือภายในเว็บไซต์ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายที่ TERRA BKK จะ 

(ก) รับประกัน ความเสถียร ความเชื่อถือได้ ความแม่นยำ ความสมบูรณ์ ประสิทธิผล ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะเจาะจงของผู้ใช้งาน ความปลอดภัย ข้อผิดพลาดของเว็บไซต์ 

(ข) รับผิดชอบค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานในการใช้เว็บไซต์ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายต่อ อุปกรณ์ ระบบ ที่ผู้ใช้งานใช้ในการใช้งานเว็บไซต์ หรือการสูญหายของข้อมูลหรือเนื้อหาของผู้ใช้งาน สิทธิและชื่อเสียงของผู้ใช้งาน ยกเว้น ความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการกระทำโดยเจตนาหรือการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ TERRA BKK 

(ค) รับผิดชอบค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ใช้งานเอง ไม่ว่าผู้ใช้งานจะเจตนาหรือไม่ก็ตาม หรือ 

(ง) รับผิดชอบค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลภายนอกอันรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการกระทำของผู้ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล (Hacker) อาชญากรคอมพิวเตอร์

14. ทรัพย์สินทางปัญญา 

TERRA BKK เป็นเจ้าของข้อมูลและลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า ไม่ว่าจดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียน ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้ และส่วนประกอบอื่น ๆ ของเว็บไซต์ เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ TERRA BKK ไม่อนุญาตหรือยินยอมให้มีการใช้ข้อมูล ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าของ TERRA BKK  โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก TERRA BKK เว้นแต่เป็นการใช้ตาม

ที่กำหนดไว้ใน TERRA BKK นี้

TERRA BKK เป็นเจ้าของและเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อมูลทั้งหมดได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ผู้ใช้งานตกลงจะไม่คัดลอก ดาวน์โหลด สั่งพิมพ์ และ/หรือใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเราโดยชัดแจ้ง ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไม่อยู่ในบังคับของเงื่อนไขนี้

ผู้ใช้งานตกลงจะไม่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ปรับปรุง แก้ไข ต่อเติม เรียบเรียงใหม่ หรือ ย้อนกลับ (Reverse Engineering) เว็บไซต์ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม และจะไม่ลบ ทำลาย ทำให้เสียหาย หรือทำให้ไม่ชัดเจนซึ่งเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายการค้าหรือบริการของ TERRA BKK ไม่ว่าจะโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม ทั้งนี้ ผู้ใช้งานตกลงจะไม่แต่งตั้งให้บุคคลภายนอกกระทำการตามข้อนี้

15. การเก็บรักษาความลับ

ในการใช้งานเว็บไซต์ ผู้ใช้งานอาจได้ล่วงรู้ หรือได้รับข้อมูลจาก TERRA BKK หรือจากบุคคลอื่นใดเพื่อการใช้งานเว็บไซต์ตามข้อกำหนดนี้ ซึ่งยังไม่ได้มีการเปิดเผยอย่างสาธารณะหรือไม่มีเจตนาให้ถูกเปิดเผยอย่างทั่วไป ณ ขณะที่เปิดเผยข้อมูล ผู้ใช้งานตกลงจะรักษาข้อมูลของ TERRA BKK หรือข้อมูลที่ได้รับจาก TERRA BKK ไว้เป็นความลับ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการค้า และไม่ว่าจะมีมูลค่าหรือไม่ก็ตาม และจะไม่เปิดเผย ตีพิมพ์ ประกาศ หรือเผยแพร่ต่อบุคคลที่สาม เว้นแต่จะเป็นการกระทำตามกฎหมาย คำสั่งของหน่วยงานที่บังคับใช้อำนาจของรัฐ หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก TERRA BKK ก่อนล่วงหน้า

16. การรายงานปัญหาและพฤติกรรม

ผู้ใช้งานอาจรายงานปัญญาใด ๆ จากการใช้งานเว็บไซต์ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อผิดพลาดของเว็บไซต์หรือของชุดคำสั่ง พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้งานรายอื่นที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดนี้ หรือการใช้งานในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน การสนับสนุนการใช้ความรุนแรง หรือพฤติกรรมการใช้งานในลักษณะที่ก่อกวนผู้ใช้งานรายอื่น ได้ที่ บริษัท เทอร์ร่า มีเดีย แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด เลขที่ 71 อาคาร จี.พี. เฮ้าส์ ห้อง 6/1 ชั้น 6 ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ โทร. 099-254-6663, 098-749-8938 หรือ อีเมล contact@terrabkk.com 

ในกรณีที่ผู้ใช้งานประสงค์ที่จะแจ้งเตือนให้ TERRA BKK ทราบและดำเนินการต่อสินค้า บริการ หรือเนื้อหาซึ่งตนเห็นว่าผิดกฎหมาย ผู้ใช้งานต้องจัดทำหนังสือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยรับรองว่าข้อความที่แจ้งดังกล่าวเป็นความจริง พร้อมทั้งรายละเอียดข้อมูลการติดต่อของผู้ใช้งาน เช่น ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล คำอธิบายเหตุผลอย่างเพียงพอเพื่อให้เห็นว่าสินค้า บริการ หรือเนื้อหาที่กล่าวอ้างผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไร และเมื่อได้รับการแจ้งเตือนจากผู้ใช้งาน TERRA BKK จะแจ้งไปยังผู้ใช้งานที่ถูกกล่าวอ้างว่าสินค้า บริการ หรือเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย เพื่อให้โอกาสบุคคลดังกล่าวโต้แย้ง

17. การช่วยเหลือ การจัดการเรื่องร้องเรียน และการระงับข้อพิพาท

ในกรณีที่ ผู้ใช้งานมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ โปรดติดต่อ บริษัท เทอร์ร่า มีเดีย แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด เลขที่ 71 อาคาร จี.พี. เฮ้าส์ ห้อง 6/1 ชั้น 6 ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ โทร. 099-254-6663, 098-749-8938 หรือ อีเมล contact@terrabkk.com โดย TERRA BKK จะโดยดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในนโยบายการจัดการเรื่องร้องเรียนและการระงับข้อพิพาท ภายในระยะเวลา 1-2 วันทำการ

ทั้งนี้ หากยังไม่ได้รับการแก้ไขภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ ท่านสามารถติดต่อศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ (1212ETDA)  สายด่วน 1212 (24 ชั่วโมง) อีเมล 1212@mdes.go.th เพื่อให้คำแนะนำและรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว

18. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

(ก) การแก้ไขเปลี่ยนแปลง, TERRA BKK อาจแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อกำหนดนี้ได้ ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดย TERRA BKK จะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบตามหลักเกณ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละคราว และให้ถือว่าข้อตกลงที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดนี้ด้วย

(ข) ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา, คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเข้าใจและทราบดีว่า ในการเข้าทำข้อกําหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ไม่ทำให้คู่สัญญาและพนักงานของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย มีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานหรือเป็นหุ้นส่วนกันตามกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัทแต่อย่างใด

(ค) การโอนสิทธิ, เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดนี้ ผู้ใช้งานตกลงจะไม่โอนสิทธิ หน้าที่ และ/หรือความรับผิดตามข้อกำหนดนี้ให้แก่บุคคลใดโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก TERRA BKK เป็นการล่วงหน้า

(ง) การสละสิทธิ, การที่ TERRA BKK ไม่ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิล่าช้าในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือคราวหนึ่งคราวใดก็ดี มิให้ถือว่า TERRA BKK สละสิทธิในเรื่องดังกล่าว และการที่ TERRA BKK ใช้สิทธิแต่เพียงบางส่วนหรือสละสิทธิในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือคราวหนึ่งคราวใด ก็มิให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิในเรื่องอื่นหรือในคราวอื่นด้วย

(จ) การบอกกล่าว, ผู้ใช้งานตกลงให้คำบอกกล่าวหรือหนังสือซึ่ง TERRA BKK ต้องแจ้งให้แก่ตนภายใต้ข้อกำหนดนี้จะถือว่าได้มีการแจ้งแก่กันแล้ว หากว่าได้มีการส่งไปยังผู้ใช้งานตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดนี้ โดยวิธีดังต่อไปนี้ คือ 

(1) แจ้งคำบอกกล่าวไว้ ณ หน้าแรกของเว็บไซต์

(2) ส่งไปยังกล่องข้อความตามบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้งาน หรือ 

(3) ส่งไปยังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนไว้

(ฉ) กฎหมายที่ใช้บังคับ และการระงับข้อพิพาท, ข้อกำหนดฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของประเทศไทย หากมีข้อโต้เถียง ข้อขัดแย้งใด ๆ อันเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากข้อกำหนดฉบับนี้ หากคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ คู่สัญญาตกลงจะนำข้อพิพาทดังกล่าวขึ้นฟ้องต่อศาล ณ ประเทศไทย