นโยบายการระงับขอพิพาท

 1. มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน
  เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตทางเทอร์ร่าฯ จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนแลผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้นนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอ่น่ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฏหมายกำหนด

 2. การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน
  เทอร์ร่าฯ จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องเร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม เทอร์ร่าฯจะติตตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก้ผู้ร้องเรียทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 3. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
  ผู้ร้องเรียนต้องแจ้งรายละเอียดการร้องเรียนพร้อมทั้งชื่อที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผติดต่อและสามารถส่งไปที่เทอร์ร่าฯ ได้ 2 ช่องทาง คือ

  1. จดหมายทางไปรษณีย์ ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง บริษัท เทอร์ร่า มีเดีย แอนด์ คอลซัลติ้ง จำกัด
  2. จดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ส่งถึง contact@terrabkk.com

X Close