ดร.ประเสริฐ ปิ่นงาม | TerraBKK

คอลัมนิสต์ นักเขียนบทความในเว็บไซต์ TERRABKK

ดร.ประเสริฐ

ดร.ประเสริฐ ปิ่นงาม

ABOUT THE AUTHOR

ดร.ประเสริฐ ปิ่นงาม

       ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำและสิ่งแวดล้อม จบ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล และได้ค้นคว้าและพัฒนาเครื่องมือและ Application ควบคุมระบบปลูกผักในโรงเรือนปิดปลอดสารเคมี ระบบสามารถควบคุมการผลิตและตรวจสอบคุณภาพพร้อมเก็บข้อมูลทุกขั้นตอน ผ่านโครงการ Green Army Green Farmer เพื่อประเทศชาติและประชาชน โครงการต้นแบบปลูกผักปลอดสารพิษ โดยนำข้อมูลที่ได้มาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้สนใจเกษตรปลอดสารพิษทั่วประเทศ ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นนักสาธารณสุขชุมชนที่มีความมุ่งมั่นที่ให้เกษตรกรสร้างอาหารคุณภาพดี เพื่อส่งต่อสุขภาพดีให้กับประชาชนต่อไป


แสดง 1 - 16 จาก 16