คอลัมนิสต์ นักเขียนบทความในเว็บไซต์ TERRABKK

สุมิตรา

สุมิตรา วงภักดี

ABOUT THE AUTHOR

สุมิตราวงภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทอร์ร่า มีเดีย แอนด์คอนซัลติ้ง จํากัด

ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษา “เตรียมอุดมศึกษา รุ่น 58”

ปริญญาตรี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท เคหพัฒนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทํางาน

2557 ถึง ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทอร์ร่า มีเดีย แอนด์ คอนซัลติ้ง จํากัด

 


แสดง 1 - 8 จาก 8
X Close