X Close

วิดีโอแนะนำ การตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน

May 29, 2017

ทุกวันนี้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศน์ในส่วนงา­นราชการต่างๆ ได้รับพัฒนาไปมาก เพราะภาครัฐหันมาใส่ใจและให้ความสำคัญ จึงทำให้ระบบการสืบค้นข้อมูลทำได้ง่าย สะดวกสบายยิ่งขึ้น วันนี้ TerraBKK ขอนำทุกท่านไปพบกับ ระบบเผยแพร่ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้การควบคุมดูแลของ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ระบบราคาประเมินนี้ สามารถตรวจสอบได้ทั้ง ที่ดิน อาคารชุด และโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จึงประโยชน์กับเหล่านักพัฒนาอสังหาฯ ผู้สนใจลงทุน ผู้ซื้อ – ผู้ขาย เพื่อเป็นข้อมูลในการตั้งราคาขาย หรือตรวจสอบก่อนตัดสินใจซื้อ

อ่านรีวิว บทความเพิ่มเติม

การตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน

ทุกวันนี้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศน์ในส่วนงานราชการต่างๆ ได้รับพัฒนาไปมาก เพราะภาครัฐหันมาใส่ใจและให้ความสำคัญ จึงทำให้ระบบการสืบค้นข้อมูลทำได้ง่าย สะดวกสบายยิ่งขึ้น วันนี้ TerraBKK ขอนำทุกท่านไปพบกับ ระบบเผยแพร่ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้การควบคุ

Infographic ดูทั้งหมด

X Close