สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย เปิดอบรมหลักสูตร การประเมินค่าทรัพย์สินพื้นฐาน สำหรับผู้ประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่1

The Fundamental Valuer (Apprisal) for Real estate Broker 

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย เปิดอบรมหลักสูตร การประเมินค่าทรัพย์สินพื้นฐาน สำหรับผู้ประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่1The Fundamental Valuer (Apprisal) for Real estate Broker 

วิทยากร บรรยายโดย ดร.กิตติพงศ์ ผลประยูร เลขาธิการสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี และ ผศ.ดร.ชูชาติ เตชะโพธิวรคุณ รองคณบดีฝ่ายการเงิน สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อาจารย์ประจำ สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดย อบรมหลักสูตรระยะสั้นผ่านระบบ Zoom Appication 

จำนวน 6 ชั่วโมง ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจาก สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

ค่าลงทะเบียน

1,500 บาท สำหรับบุคคลทั่วไป 

1,200 บาท สำหรับสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

และ Early Bird ราคา 1,000 บาท สำหรับ 20 คนแรก

สนใจอบรมฯ กรอกรายละเอียดการสมัคร คลิก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

089-2821214,089-5501244

Line ID : treba