วันที่ 31 มีนาคม 2563 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า นับตั้งแต่เกิดภาวะพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 กระทรวงแรงงานได้สั่งการทุกหน่วยงานวางมาตรการเพื่อช่วยเหลือแรงงาน ซึ่งในส่วนของสำนักงานประกันสังคมมาตรการที่ออกมา และผ่านคณะรัฐมนตรีไปแล้วประกอบด้วย

1.การลดอัตราเงินสมทบนายจ้าง และลูกจ้างมาตรา 33 , มาตรา 39 โดยมีผู้ประกันตนได้รับประโยชน์รวมทั้งสิ้น 13,346,143 ราย โดยมาตรา 33 นายจ้างจ่ายสมทบเหลือ 4% ลูกจ้าง จ่ายสมทบ 1% และมติครม.เมื่อ31 มี.ค.2563 เห็นชอบให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 (ไม่มีนายจ้าง) ลดการส่งเงินสมทบจาก 221 บาท/เดือน เป็น 86 บาท/เดือน

2.การขยายระยะเวลาการนำส่งเงินสมทบให้แก่นายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 สำหรับงวดเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 ออกไปอีก3เดือน กรณีนี้มีนายจ้างได้รับประโยชน์ 488,226 ราย และผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้รับประโยชน์ 1,653,714 ราย

3.การเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย นอกจากกิจการที่ “ภาครัฐสั่งให้หยุดชั่วคราว” รวมไปถึงกรณีว่างงานเนื่องมาจากกรณี “ถูกเลิกจ้าง” และ “ลาออกเอง”

และที่ประชุม ครม.เมื่อ31 มี.ค.2563 ยังเห็นชอบให้เพิ่มอัตราและปรับระยะเวลาการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เนื่องจากมีผู้ประกันตนที่ว่างงานอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยบางรายได้รับเงินชดเชยในอัตราที่น้อยกว่า 5,000 บาท ต่อเดือน โดยขอเพิ่มอัตราและปรับระยะเวลาการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เพื่อให้ผู้ประกันตนที่ว่างงานอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ได้รับสิทธิประโยชน์ในอัตราไม่น้อยกว่า 5,000 บาท ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

4. การส่งเสริมให้มีการจ้างงาน โดยขยายระยะเวลาโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน วงเงิน 30,000 ล้านบาท

5. การดูแลรักษาเพิ่มสิทธิการรักษาประกันสังคมแก่ผู้ประกันตนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง และผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อ โควิด-19 เท่าเทียมกับการรักษาทั้ง 3 กองทุน

SOURCE : www.prachachat.net/csr-hr/news-441729