ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุธพงศ์ ลาภเจริญ | TerraBKK

คอลัมนิสต์ นักเขียนบทความในเว็บไซต์ TERRABKK

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุธพงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุธพงศ์ ลาภเจริญ

ABOUT THE AUTHOR

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุธพงศ์ ลาภเจริญ  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โทร. 0-2986-9605  หรือ 08-1549-3333
E-mail:  pmba4842@ap.tu.ac.th

ความเชี่ยวชาญ

 • การจัดการการเงินและการจัดหาเงินทุนสำหรับ

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 • การวิเคราะห์ตลาดและกลยุทธ์การตลาดสำหรับ

     ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 • การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมไมซ์
 • Retailing
 • Consumer Behavior

ประวัติการศึกษา

 • Doctor of Management in Communication Management,
  Suan Dusit University, Thailand (2549)
 • Master of Business Administration in Business Administration,
  Southeastern Louisiana University, USA, (1998)
 • Bachelor of Business Administration in Finance and Banking (First Class Honors), Rangsit University, Thailand, (2536)
 • Certified in Exhibition Management, IAEE, 2016
 • Certificate in Strategic Management Workshop, University of California, Berkeley, USA., 2005

ประสบการณ์ทำงาน

 • Lecturer, Innovative Real Estate Development, Thammasat University  
 • Lecturer, MBA., Program Rajapruk University
 • Assistant Head of Tourism Department,  Khon Kaen University
 • Associate Dean for Academic Affairs & Research and Head of Marketing Department, Rangsit University
 • Lending Officer 2, Bank of Ayudhya PCL., Head Office
 • Lending Officer 1, Union Bank of Bangkok PCL., Head Office


แสดง 1 - 6 จาก 6