หนึ่งช่องทางลงทุนอสังหา ผ่านผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ ได้แก่ การลงทุนใน กองทุนรวมอสังหา หรือ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหา(PF&REIT) TerraBKK ขอเสนอเรื่องราว กองทุนรวมอสังหา และ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหา เพื่อเป็นข้อมูลศึกษาเบื้องต้น อย่างรายชื่อตามกลุ่มประเภท อัตราปันผลเฉลี่ย และ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (NAV) รายละเอียด ดังนี้

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ( Property Fund : PF )

กองทุนรวมอสังหา ฯ เป็นหนึ่งประเภทกองทุนรวม ที่จัดตั้งขั้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีสถานะเป็นนิติบุคคล สามารถล้มละลายได้ ลักษณะการดำเนินงานคือ การระดมเงินทุนด้วยการขายหน่วยลงทุน จากนั้น จึงนำเงินไปลงทุนหรือบริหารอสังหาริมทรัพย์ ,ที่อยู่อาศัย หรือ หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมุ่งเน้นสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอ มากกว่าการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการพัฒนาและขายต่อ แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1. กลุ่มกองทุนรวมอสังหา Freehold จะเป็น กองทุนรวมอสังหา ฯ ลงทุนซื้อและมีกรรมสิทธิ์ในการถือครองอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ ดำเนินการสร้างผลตอบแทนในรูปแบบค่าเช่า สำหรับผู้ลงทุนในกองทุนรวมนี้ จะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล (dividend) และกำไรจากส่วนต่างราคาจากการขายเมื่อเลิกกองทุน (capital gain) ปัจจุบันมีรายชื่อกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ประเภท Freehold พร้อมแสดงอัตราเงินปันผลตอบ และ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) ดังนี้

2. กลุ่มกองทุนรวมอสังหา Leasehold จะเป็น กองทุนรวมอสังหา ฯ ที่ลงทุนในสิทธิการเช่าของอสังหาริมทรัพย์ ไม่ได้ลงทุนซื้อเป็นกรรมสิทธ์ ดำเนินงานโดยนำสิทธิการเช่าตามอายุสัญญาการเช่า เช่น 20 ปี เป็นต้น ไปสร้างผลตอบแทนในรูปแบบค่าเช่าต่อไป สำหรับผู้ลงทุนในกองทุนรวมนี้ จะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล (dividend) ) ปัจจุบันมีรายชื่อกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ประเภท Leasehold พร้อมแสดงอัตราเงินปันผลตอบ และ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) ดังนี้ดังนี้

นอกจากนี้ บางกองทุนรวมอสังหา ฯ ก็มีการดำเนินงานใน 2 ลักษณะได้เช่นกัน ปัจจุบันมีรายชื่อกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ Freehold + Leasehold พร้อมแสดงอัตราเงินปันผลตอบ และ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) ดังนี้ดังนี้

กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust: REIT)

กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ จะเป็นกองทรัพย์สินที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ จัดตั้งตามกฎหมายว่าทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน ต่างจากกองทุนรวม เนื่องจากกองทรัพย์สินไม่เป็นนิติบุคคล ไม่มีการล้มละลาย มีสถานะเป็นกองทรัพย์สิน กำกับดูแลคล้ายบริษัทจดทะเบียน โดยมีการบริหารจัดการผ่านทรัสตี (Trustee) เป็นผู้จัดการ สำหรับผู้ลงทุนในกองทรัสต์นี้ จะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล (dividend) ปัจจุบันมีรายชื่อกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ พร้อมแสดงอัตราเงินปันผลตอบ และ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) ดังนี้ดังนี้

ท้ายนี้ TerraBKK ได้รวบรวม link ข้อมูลกองทุนอสังหา และ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหา เพิ่มเติ่ม สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถคลิกชื่อ กองทุนรวมอสังหา ที่ต้องการ เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลเป็นรายกองทุนได้ ดังนี้ กองทุนรวมอสังหา Freehold MNRF TNPF MNIT2 MONTRI M-STOR SSTPF UNIPF TIF1 WHAPF SPWPF TLOGIS TFUND KPNPF LUXF ERWPF BKKCP MNIT MIPF UOB8TF SIRIP M-PAT PPF SSPF SSTSS TRIF SBPF กลุ่มกองทุนรวมอสังหา Leasehold CTARAF CRYSTAL TTLPF QHPF MJLF FUTUREPF SPF CPNCG POPF TGROWTH CPTGF CPNRF JCP GOLDPF URBNPF QHOP TU-PF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ Freehold + Leasehold QHHR LHPF DTCPF HPF M-II TLGF TCIF THIF กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ IMPACT LHSC AMATAR TREIT WHART หมายเหตุ : มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) คือ มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวม ตลอดจนผลประโยชน์ต่างๆที่กองทุนรวมได้รับ ณ เวลาขณะใดขณะหนึ่ง (หักออกด้วยค่าใช้จ่ายและหนี้สินของกองทุนรวมนั้น ) โดยทำการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินกองทุนตามราคาตลาด (Mark to Market) ในแต่ละวัน เพื่อสะท้อนถึงมูลค่าตามจริงตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป (นิยามจาก set.or.th) --เทอร์ร่า บีเคเค

บทความโดย : TerraBKK เคล็ดลับการลงทุน TerraBKK ค้นหาบ้านดี คุ้มค่า ราคาถูก