สำหรับตัวเลขสัดส่วนคนจนรายจังหวัดในที่นี้ เป็นตัวเลขแสดงสัดส่วนคนจนด้านรายจ่าย ซึ่งหมายถึงความสามารถในการจับจ่ายของประชากรในแต่ละจังหวัด โดยมีหน่วยเป็นร้อยละ Terrabkk ขออธิบายก่อนว่า สัดส่วนคนจน เป็นตัวบ่งชี้ ความยากจน (Poverty Incidence) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆนิยมใช้ เพื่อบอกสภาวการณ์ของความยากจนในพื้นที่ต่างๆ ตามปัจจัยที่กำหนด

สำหรับคำนิยามของคนจน หมายถึง คนที่มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่า เส้นความยากจน (Poverty Line) ของแต่ละพื้นที่ ซึ่งเป็นการบ่งชี้เชิงปริมาณว่าในแต่ละพื้นที่มีสัดส่วนคนจนมากน้อยเพียงใด แต่ไม่สามารถบ่งบอกระดับความยากจนได้