X Close

TERRABKK NEWS กระบวนการการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

Apr 16, 2020

รายละเอียด

เคยเป็นไหม เวลาเลือกซื้อเสื้อผ้า หรือรองเท้าสักคู่ ในห้างสรรพสินค้า เรายังต้องใช้ระยะเวลาอยู่พอสมควร บางครั้งเดินทั่วห้างสรรพสินค้าก็แล้ว ก็ยังไม่ได้คู่ที่ถูกใจ แล้วก็กลับมานั่งหาข้อมูล ดูรูป อ่านรีวิว ถามเพื่อนๆ หรือซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ กระบวนการเหล่านี้เราเรียกว่า กระบวนการการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค กระบวนการการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เป็นกลยุทธ์ที่จะทำให้เข้าใจถึงพฤติกรรมในแต่ละขั้นตอนที่ลูกค้าจะซื้อสินค้า ว่ามีกระบวนการอย่างไร แล้วธุรกิจของคุณจะทำอย่างไรให้คุณเป็นตัวเลือกอันดับที่ 1 ในการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ยิ่งในช่วงสถานการณ์อย่างนี้ยิ่งต้องทำความเข้าใจกับผู้บริโภคให้มากที่สุด

Terra News ดูทั้งหมด

X Close