X Close

Terra Hint Startup 2020 EP. 5 - FINANCE TECHNOLOGY AND INNOVATION

Mar 20, 2020

EP. 5 - FINANCE TECHNOLOGY AND INNOVATION คุณธนบดี วิธีธรรม Managing Partner of Finnomena จากสถิติการลงทุน การเก็บออม และวิกฤติผู้สูงวัยที่ไม่มีเงินออมในยามเกษียณ คือจุดเริ่มต้นของการตั้งภารกิจองค์กรจาก finnomena ว่าจะทำอย่างไร? ให้คนไทยรู้จักการออมที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ Finnomena คือแพลตฟอร์มการลงทุน ที่เริ่มต้นจากการให้ความรู้ด้านการเงินและการลงทุน ภายใต้แนวคิดการให้ก่อนรับ เพื่อให้ลูกค้ามีความรู้ ความสนใจ และความเชื่อมั่นก่อนจะเริ่มลงทุนกับ Finnomena โดยหลักการทำงานคือการอำนวยความสะดวกในการกระจายการลงทุน โดยการใช้ AI มาทำการ Asset allocation ที่ตอบโจทย์ความต้องการการลงทุนของลูกค้ารายบุคคล จากจุดเริ่มต้นด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการลงทุนและการเงิน สู่การมีลูกค้าที่ร่วมลงทุนกับ finnomena ถึง 8,000 ล้านบาท ก้าวต่อไปของ Finnomena คือการพาคนไทย ให้หลุดพ้นกับดักการไม่มีเงินออมหลังวัยเกษียณ

Terra Hint Startup ดูทั้งหมด

X Close