วีดีโอ The Resurgence

Aged’s Community Building โดย คุณธนากร พรหมยศ CEO บริษัท ยัง แฮปปี้ จำกัด

May 23, 2020

Aged’s Community Building โดย คุณธนากร พรหมยศ CEO บริษัท ยัง แฮปปี้ จำกัด ผู้สูงวัยคือด่านหน้าที่ต้องรับมือและให้ความดูแลเมื่อถึงภาวะวิกฤตเชิงสุขภาพ หากสามารถดูแลผู้สูงวัยได้ ประชากรวัยอื่นทั้งประเทศก็ไม่ต้องกังวล ชวนคุยเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันทั้งร่างกายและจิตใจให้กับผู้สูงวัยในไทย กับมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จะได้รับกลับมา

X Close