นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวในงานร่วมเป็นสักขีพยานลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงเพื่อขยายความร่วมมือโครงการยกระดับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมยางพารา (CARE) ว่า ปัจจุบันการส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์มีมูลค่ากว่า 6.8 แสนล้านบาทต่อปี ครอบคลุมกว่า 6 ล้านคน ตั้งแต่ต้นน้ำ คือ เกษตรกรชาวสวนยาง พื้นที่สวนยางกว่า 18 ล้านไร่ จนถึงกลางน้ำ อาทิ โรงงานผลิตน้ำยางข้น โรงงานผลิตยางแห้ง โรงงานแปรรูปไม้ยาง และปลายน้ำ อาทิ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางทางการแพทย์ ชิ้นส่วนยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในงานก่อสร้างและงานวิศวกรรม สายพาน เฟอร์นิเจอร์ไม้ยาง วัสดุก่อสร้าง โดยผู้ประกอบการในอุตฯนี้ ส่วนใหญ่เป็นวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และผู้ประกอบการรายย่อย

โดยเป้าหมายของโครงการนี้ เพื่อยกระดับเกษตรกรสวนยาง พร้อมผลักดันสินค้าและการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Economy) เพิ่มมูลค่าสินค้ายางพาราและมูลค่าการส่งออกของไทย

ซึ่งช่วงแรกของการดำเนินงานภายใต้หนังสือแสดงเจตจำนงฉบับแรก หน่วยงานพันธมิตรจะประชาสัมพันธ์โครงการไปยังสมาชิกในซัพพลายเชน รวมถึงการจัดตั้งศูนย์บูรณาการอุตสาหกรรมยางพาราครบวงจร ณ นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานแบบครบวงจรให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่

อย่างไรก็ดี การลงนามครั้งนี้ คาดว่าจะสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการ​ โดยเฉพาะ SMEs ในอุตสาหกรรมยางพาราไทย เป็นวงเงิน 2,000 ล้านบาทในปี 2566 เพิ่มโอกาสให้สินค้ายางพาราไทยมีส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน

....

สำหรับลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงเพื่อขยายความร่วมมือโครงการยกระดับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมยางพารา (CARE) ในวันนี้ มีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ระหว่างนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (สภาหอฯ) ดร.ชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (TNSC) นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ดร.หลักชัย กิตติพล ประธานกรรมการบริหารนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง และประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) และนายสุรชัย นิ่มละออ President - Green Solution Business บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด