สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศม.) รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจภูมิภาครายสัปดาห์ (Regional Weekly) ณ 11 ก.พ. 65 ดังนี้ 
(1) ยอดรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ ณ เดือน ม.ค. 65 หดตัวที่ร้อยละ -12.0
(2) ยอดรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ ณ เดือน ม.ค. 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 7.2

➢ ยอดรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ในเดือนมกราคม 2565 มีจานวน 54,737 คัน หดตวั ที่ -12.0%yoy (แตห่ ากขจัด ผลทางฤดูกาล พบว่าหดตัวตัวที่ -10.8%mom_sa) โดยมีรายละเอียด อาทิ 1) ภาคกลาง ขยายตัวที่ 3.5%yoy จากเดือนก่อนที่ขยายตัวที่ 4.2%yoy โดยจังหวัดอ่างทอง สระบุรี และลพบุรี สามารถขยายตัวได้ดีที่สุด 2) ภาคเหนือ ขยายตัวที่ 0.3%yoy จากเดือนก่อนที่หดตัวที่ -25.6%yoy โดยจังหวัดพิษณุโลก นครสวรรค์ และน่าน สามารถขยายตัว ได้ดีที่สุด 3) ภาคใต้ หดตัวที่ -5.9%yoy จากเดือนก่อน ที่หดตัวที่ -5.3%yoy อย่างไรก็ตามจังหวัดยะลา ภูเก็ต และ สงขลา ยังสามารถขยายตัวได้

➢ ยอดรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ในเดือน มกราคม 2565 มีจานวน 158,920 คัน ขยายตัวที่ 7.2%yoy (แต่หากขจัดผลทางฤดูกาล พบว่าหดตัวที่ -12.3%mom_sa) โดยมีรายละเอียด อาทิ 1) ภาคตะวันออก ขยายตัวที่ 20.6%yoy จากเดือนก่อนที่ขยายตัวที่ 12.2%yoy โดยจังหวัด สระแก้ว ตราด และชลบุรี สามารถขยายตัวได้ดีที่สุด 2) ภาคใต้ ขยายตัวที่ 16.1%yoy จากเดือนก่อนที่ขยายตัว ที่ 31.3%yoy โดยจังหวัดภูเก็ต สตูล และสุราษฎร์ธานี สามารถขยายตัวได้ดีที่สุด 3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขยายตัวที่ 12.6%yoy จากเดือนก่อนที่ขยายตัวที่ 25.4%yoy โดยจังหวัดอานาจเจริญ บึงกาฬ และหนองบัวลาภู สามารถ ขยายตัวได้ดีที่สุด

เครื่องชี้เ้ศรษฐกิจรายภูมิภาค

ขอบคุณข้อมูลจาก Macroeconomic Policy Bureau Fiscal Policy Office Ministry of Finance 02-273-9020 Ext. 3259