สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศม.) รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจภูมิภาครายสัปดาห์ (Regional Weekly) ณ 18 มี.ค. 65 ดังนี้ 
(1) ยอดรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ ณ เดือน ก.พ. 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 6.6
(2) ยอดรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ ณ เดือน ก.พ. 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 14.4

“การบริโภคสินค้าคงทนสะท้อนจากยอดรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ขยายตัวในเกือบทุกภูมิภาค สอดคล้องกับยอดรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ที่ขยายตัวในทุกภูมิภาค”

 • ยอดรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีจานวน 55,828 คัน ขยายตัวที่ 6.6%yoy (แต่หาก ขจัดผลทางฤดูกาล พบว่าขยายตัวที่ 11.45%mom_sa) โดยมีรายละเอียด อาทิ
  1) ภาคกลาง ขยายตัวที่ 13.8%yoy จากเดือนก่อนที่ขยายตัวที่ 3.5%yoy โดยจังหวัดชัยนาท อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา สามารถขยายตัวได้ดีที่สุด
  2) กทม. และปริมณฑล ขยายตัวที่ 11.7%yoy จากเดือน ก่อนที่หดตัวที่ -19.6%yoy โดยจังหวัดนนทบุรี กรุงเทพฯ และสมุทรปราการสามารถขยายตัวได้ดีที่สุด
  3) ภาคตะวันตก ขยายตัวที่ 7.1%yoy จากเดือนก่อนที่หดตัวที่ -12.7%yoy โดยจังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี สามารถ ขยายตัวได้ดีที่สุด
 • ยอดรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ในเดือน กุมภาพันธ์ 2565 มีจานวน 163,052 คัน ขยายตัวที่ 14.4%yoy (แต่หากขจัดผลทางฤดูกาล พบว่าขยายตัวที่ 5.37%mom_sa) โดยมีรายละเอียด อาทิ
  1) ภาคใต้ ขยายตัว ที่ 23.7%yoy จากเดือนก่อนที่ขยายตัวที่ 16.1%yoy โดย จังหวัดภูเก็ต กระบี่ และยะลา สามารถขยายตัวได้ดีที่สุด
  2) ภาคตะวันออก ขยายตัวที่ 23.3%yoy จากเดือนก่อนที่ ขยายตัวที่ 20.6%yoy โดยจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และปราจีนบุรี สามารถขยายตัวได้ดีที่สุด
  3) ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ขยายตัวที่ 16.2%yoy จากเดือนก่อนที่ ขยายตัวที่ 12.6%yoy โดยจังหวัดอานาจเจริญ หนองบัวลาภู และมหาสารคาม สามารถขยายตัวได้ดีที่สุด

Regional Economic Weekly Review

ขอบคุณข้อมูลจาก Macroeconomic Policy Bureau Fiscal Policy Office Ministry of Finance 02-273-9020 Ext. 3259