สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศม.) รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจภูมิภาครายสัปดาห์ ณ 9 ธ.ค. 64 ดังนี้
การบริโภคสินค้าคงทนสะท้อนจากยอดรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ในเดือนพฤศจิกายน 2564 หดตัวในอัตราที่ชะลอลง จากเดือนก่อนหน้าในทุกภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ยอดรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ขยายตัวในทุกภูมิภาค
(1) ยอดรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ ณ เดือน พ.ย. 64 หดตัวที่ร้อยละ -12.2
(2) ยอดรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ ณ เดือน พ.ย. 64 ขยายตัวที่ร้อยละ 20.2

➢ ยอดรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ในเดือนพฤศจิกายน 2564 มีจํานวน 39,706 คัน หดตัวที่ -12.2%yoy (แต่หาก ขจัดผลทางฤดูกาล พบว่าขยายตัวที่ 27.8%mom_sa) โดยมี รายละเอียด อาทิ
1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หดตัวที่ -0.8%yoyจากเดือนก่อนทหี่ดตัวที่-26.1%yoyอย่างไรก็ตาม จังหวัดหนองคาย ขอนแก่น และอุบลราชธานี ยังสามารถ ขยายตัวได้
2) ภาคตะวันออก หดตัวในอัตราชะลอลงที่ -6.1%yoyจากเดือนก่อนทหี่ดตัวที่-30.6%yoyอย่างไรก็ตาม จังหวัดตราด จันทบุรี และชลบุรี ยังสามารถขยายตัวได้
3) ภาคตะวันตก หดตัวที่ -8.3%yoy จากเดือนก่อน ที่หดตัวที่ -20.3%yoy อย่างไรก็ตามจังหวัดกาญจนบุรี และ เพชรบุรี ยังสามารถขยายตัวได้

➢ ยอดรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ในเดือน พฤศจิกายน 2564 มีจํานวน 159,243 คัน ขยายตัว ที่ 20.2%yoy (แต่หากขจัดผลทางฤดูกาล พบว่าขยายตัว ที่ 27.5%mom_sa) โดยมีรายละเอียด อาทิ
1) ภาคตะวันออก ขยายตัวที่ 37.2%yoy จากเดือนก่อนที่ขยายตัวที่ 6.2%yoy โดยจังหวัดชลบุรี ระยอง และตราด สามารถขยายตัวได้ดีที่สุด
2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขยายตัวที่ 22.0%yoy จาก เดือนก่อนที่หดตัวที่ -16.1%yoy โดยจังหวัดมหาสารคาม บุรีรัมย์ และนครราชสีมา สามารถขยายตัวได้ดีที่สุด
3) ภาคตะวันตก ขยายตัวที่ 20.7%yoy จากเดือนก่อน ทหี่ดตัวที่-16.0%yoyโดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชัยนาท และสิงห์บุรี สามารถขยายตัวได้ดีที่สุด

เครื่องชี้เศรษฐกิจรายภูมิภาค

ขอบคุณข้อมูลจาก Macroeconomic Policy Bureau Fiscal Policy Office Ministry of Finance 02-273-9020 Ext. 3259