สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศม.) รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจภูมิภาครายสัปดาห์ (Regional Weekly) ณ 19 พ.ย. 64ดังนี้
(1) ยอดรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ ต.ค. 64 ยอดรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่หดตัวที่ร้อยละ -45.4
(2) โรงงานเริ่มประกอบกิจการ เดือน ต.ค. 64 ในภาพรวม มีมูลค่าลงทุน 5,859 ล้านบาท โดยมีมูลค่าเงินทุนสูงในกทม. และปริมณฑล และภาคตะวันออก

เศรษฐกิจการลงทุนภาคเอกชน สะท้อนจากยอดรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่หดตัวลงในภาคตะวันออกและ กทม. และปริมณฑล เป็นสําคัญ แต่ยังขยายตัวได้ในภูมิภาคอื่นๆในขณะที่โรงงานทีเ่ริ่มประกอบกิจการมีมูลค่าเงินทุนสูงในกทม. และปริมณฑล และภาคตะวันออก

➢ ยอดรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ เดือนตุลาคม 2564 มีจํานวน 6,315 คัน หดตัวที่ -45.4 %yoy จากเดือนก่อนหน้า(และหากขจัดผลทางฤดูกาล พบว่าหดตัวที่ -11.95 %mom_sa) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ภาคกลาง ขยายตัวที่ 11.0 %yoy โดยขยายตัวได้ดีในจังหวัดอ่างทอง สระบุรี และ พระนครศรีอยุธยา
2) ภาคใต้ ขยายตัวที่ 9.6 %yoy โดยขยายตัวได้ดีใน จังหวัดกระบี่ สุราษฏร์ธานี และปัตตานี
3) ภาคเหนือ ขยายตัวที่ 2.0 %yoy มีการขยายตัวได้ดีในจังหวัดลําพูน อุทัยธานี และพิษณุโลก
4) ภาคอีสาน ขยายตัวที่ 1.0 %yoy โดยจังหวัดที่มีการขยายตัวได้แก่ จังหวัดหนองบัวลําภู ขอนแก่น และนครราชสีมา
5) ภาคตะวันตก ขยายตัว ที่ 0.5 %yoy โดยจังหวัดที่ขยายตัวได้แก่จังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี และ เพชรบุรี
6) ภาคตะวันออก หดตัวที่ -2.3 %yoy แต่ยังขยายตัวได้ที่จังหวัด ตราด ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว
7) กทม. และปริมณฑล หดตัวที่ -75.8 %yoy แต่ยังขยายตัวได้ในจังหวัดนครปฐม สมุทรปราการ และ นนทบุรี

➢ เงินทุนของโรงงานที่เริ่มประกอบกิจการ เดือนตุลาคม 2564 มีมูลค่า 5,859 ล้านบาท ตามการลงทุนที่กระจายในหลายภูมิภาคโดยเฉพาะ
1) กทม. และปริมณฑล มีเงินทุนมูลค่าสูงถึง 2,830.76 ล้านบาท ตามการ ลงทุนในจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 1,142.05 ล้านบาท โดยมีเงินทุนของ โรงงานฟอกหนังสัตว์ จํานวน 416 ล้านบาท และเงินทุนของศูนย์บริการ รถยนต์ เช่น เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่อง,ทําสีรถยนต์ ฯลฯ จํานวน 185 ล้านบาท เป็นหลัก
2) ภาคตะวันออก มีเงินทุนมูลค่า 1,524.23 ล้านบาท ตามการ ลงทุนในจังหวัดชลบุรี จํานวน 863.60 ล้านบาท โดยมีเงินทุนของโรงงาน คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย จํานวน 239 ล้านบาท และ เงินทุนของโรงงานผลิตอาหารผสม หรืออาหารสําเร็จรูปสําหรับเลี้ยงสัตว์ จํานวน 146.95 ล้านบาท และบาท ตามการลงทุนในจังหวัดปราจีนบุรี จํานวน 863.60 ล้านบาท โดยมีเงินทุนของโรงงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและ ชิ้นส่วนโลหะ เช่น ตัวโครงฝาหลังทวี ชิ้นส่วนต่างๆ ที่ประกอบทีวี จํานวน 242 ล้านบาท เป็นสําคัญ
ขอบคุณข้อมูลจาก Macroeconomic Policy Bureau Fiscal Policy Office Ministry of Finance 02-273-9020 Ext. 3259