สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง - สศม. รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจภูมิภาครายสัปดาห์ (Regional Weekly) ณ 8 ต.ค. 64 ดังนี้ 
(1) ยอดรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ ณ เดือน ก.ย. 64 หดตัวที่ร้อยละ -11.9
(2) ยอดรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ ณ เดือน ก.ย. 64 หดตัวที่ร้อยละ -16.9

การบริโภคสินค้าคงทนสะท้อนจากยอดรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ในเดือนกันยายน 2564 หดตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้าในทุกภูมิภาค เช่นเดียวกับยอดรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่

  • ยอดรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ในเดือนกันยายน 2564 มีจํานวน 39,110 คัน หดตัวที่ -11.9%yoy (แต่หาก ขจัดผลทางฤดูกาล พบว่าขยายตัวที่ 0.1%mom_sa) โดยมีรายละเอียด อาทิ 1) ภาคตะวันออก หดตัวในอัตรา ชะลอลงที่ -7.3%yoy จากเดือนก่อนที่หดตัวที่ -17.2%yoy อย่างไรก็ตาม จังหวัดสระแก้ว ชลบุรี และตราด ยังสามารถ ขยายตัวได้ 2) กทม. และปริมณฑล หดตัวที่ -6.8%yoy จากเดือนก่อนที่หดตัวที่ -2.7%yoy อย่างไรก็ตาม จังหวัด นนทบุรี ยังสามารถขยายตัวได้ 3) ภาคใต้ หดตัวในอัตรา ชะลอลงที่ -8.3%yoy จากเดือนก่อนที่หดตัวที่ -18.8%yoy อย่างไรก็ตาม จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และ พัทลุง ยังสามารถขยายตัวได้
     
  • ยอดรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ในเดือน กันยายน 2564 มีจํานวน 123,478 คัน หดตัวที่ -16.9%yoy (แต่หากขจัดผลทางฤดูกาล พบว่าขยายตัวที่ 20.8%mom_sa) โดยมีรายละเอียด อาทิ 1) กทม. และปริมณฑล หดตัว ในอัตราชะลอลงที่ -7.4%yoy จากเดือนก่อนที่หดตัว ที่ -22.2%yoy อย่างไรก็ตาม จังหวัดปทุมธานี และนนทบุรี ยัง สามารถขยายตัวได้ 2) ภาคตะวันตก หดตัวที่ -9.2%yoy จาก เดือนก่อนที่หดตัวที่ -29.5%yoy อย่างไรก็ตาม จังหวัด ปราจีนบุรียังสามารถขยายตัวได้ 3) ภาคกลาง หดตัวในอัตราชะลอลงที่ -13.5%yoy จากเดือนก่อนที่หดตัว ที่ -40.3%yoy อย่างไรก็ตาม จังหวัดสระบุรี และชัยนาท หดตัวในอัตราที่ชะลอลง

เครื่องชี้เศรษฐกิจรายภูมิภาค 4 - 8 ตุลาคม 2021

ขอบคุณข้อมูลจาก Macroeconomic Policy Bureau Fiscal Policy Office Ministry of Finance 02-273-9020 Ext. 3259