สรุป ผลการประชุม ศปม สผธ วันที่  15 เมษายน 2564 เวลา. 07.30 น.
 

มีผู้ติดเชื้อใหม่ 1,543 คน

1. ยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ โควิด ของทุกจังหวัด

   1.1 ปิดสถานบันเทิง

   1.2 ห้ามจำหน่ายสุราและดื่มสุราในร้านอาหาร

    1.3 งดกิจกรรมที่มีคนรวมกลุ่มกันเกิน 50 คน

    1.4 งดการจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ ยกเว้นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน

2. จัดกลุ่มจังหวัดตามสถานการณ์  2 กลุ่ม 

     2.1 พื้นที่สีแดง 18 จังหวัดได้แก่ กทม เชียงใหม่ ตากสุพรรณบุรี นครปฐมสมุทรสาคร สมุทรปราการนนทบุรี ปทุมธานี อุดรธานีขอนแก่น นครราชสีมาสระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี ระยอง ภูเก็ต สงขลา

     2.2 พื้นที่สีส้ม. 59 จังหวัด
(นอกเหนือจากจังหวัดพื้นที่สีแดง)

3 กิจกรรมที่ควบคุม ทุกพื้นที่

    3.1 ร้านอาหารในพื้นที่สีแดงให้เปิดบริการไม่เกิน 21:00 น. สำหรับพื้นที่สีส้มให้เปิดบริการไม่เกิน 23:00 น. ทั้งนี้ให้งดจำหน่ายและงดดื่มสุราในร้าน

     3.2 ปิดสถานบริการ. สถานบันเทิง ผับ บาร์ อาบอบนวด

     3.3 ศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้า. เปิดบริการตามปกติยกเว้นสวนสนุกเครื่องเล่นให้จำกัดจำนวนคนและงดจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

     3.4 สถานศึกษาทุกระดับสถาบันกวดวิชา งดการเรียนการสอนในห้องเรียน

     3.4 สถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง ยิม ฟิตเนส. เปิดบริการปกติแข่งขันได้โดยจำกัดผู้ชมผู้เล่น

4 มาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด19

     4.1 กรณีโรงพยาบาลเอกชนไม่ยอมรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 มีโทษทางปกครองตามมาตรา 49 ตาม พรบ สถานพยาบาล 2541 และโทษทางอาญามาตรา 66 พรบสถานพยาบาล 2541 จำคุกไม่เกินสองปี. ปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

     4.2 กรณีไม่แจ้งพนักงานควบคุมโรคเมื่อพบผู้ป่วยโรค โควิด-19 มีโทษตาม พรบ โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา 50 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท

     4.3 กรณีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร มีโทษตาม พรบโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา 52 จำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

      4.4 กรณีปิดบังไทม์ไลน์ของ ผู้มีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคโควิด-19 มีโทษตาม พรบโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา 34 วรรคสอง เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีอำนาจสอบสวนโรคตามแนวทางที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงประกาศกำหนด