เทรนด์การทำงานจากที่บ้าน หรือ Work from Home ได้นำมาใช้งานจริงจังในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั่วโลก  ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกนำแนวทางดังกล่าวนี้มาใช้ ไม่เว้นแม้แต่ไทยด้วย ทำให้การปรับพฤติกรรมการทำงานให้สอดรับกับสถานกาณ์ได้เริ่มเห็นผล

จากข้อมูลของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) พบว่า การทำงานที่บ้านมีผลดีทั้งต่อองค์กรและพนักงาน ทั้งด้านค่าใช้จ่ายโดยตรงที่ลดลง เวลาที่ประหยัดได้จากการเดินทางที่ลดลง และผลิตภาพในการทำงานที่เพิ่มขึ้น โดยประโยชน์ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดตกอยู่กับพนักงานในรูปของเวลาในการเดินทางที่ประหยัดได้ซึ่งทำให้พนักงานมีเวลาทำกิจกรรมตามที่ต้องการเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

แม้ว่างานวิจัยนี้จะครอบคลุมเฉพาะพนักงานของ TDRI ทั้งหมด 136 คน โดยมี 92 คนเป็นนักวิจัย พนักงานส่วนใหญ่ (81%) สามารถทำงานที่บ้านได้อย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์ โดยเฉพาะพนักงานฝ่ายวิจัยซึ่งทำงานที่บ้านเกือบ 99% โดยมีจำนวนวันทำงานที่บ้านเฉลี่ย 3.9 วันต่อสัปดาห์

ทั้งนี้เมื่อคำนวณประโยชน์ในเชิงปริมาณ พบว่า TDRI และพนักงานได้ประโยชน์จากการทำงานที่บ้านรวมกันคิดเป็นมูลค่าเงิน ประมาณ 4.2 แสนบาทต่อเดือน

ซึ่งกว่า 88% ค่าใช้จ่ายทางตรงของพนักงานลดลง นอกจากนี้พนักงานยังประหยัดเวลาจากการเดินทาง ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการทำกิจกรรมที่ต้องการ คิดเป็นค่าเสียโอกาสรวมทั้งสิ้นประมาณ 1.7 ล้านบาทต่อเดือนเลยทีเดียว

นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในสำนักงานได้แล้ว การ Work from Home ยังทำให้คนรุ่นใหม่ที่ทำงานทางไกลทำงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่า ทำให้ตอนนี้เราเริ่มเห็นองค์กรธุรกิจระดับโลกหลายแห่ง โดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยี ได้ตอบรับการทำงานทางไกลเป็นวิถีการทำงานแนวใหม่และสนับสนุนให้เป็นรูปแบบการทำงานแบบถาวร

ปัจจุบันองค์กรยุคใหม่หันมาเลือกใช้เครื่องมือดิจิทัลที่เหมาะสม เพื่อปรับตัวท่ามกลางสถานการณ์ โดยเฉพาะการหาเครื่องมือที่สนับสนุนการทำงาน Work from Home ได้อย่างราบรื่น ล่าสุดมีเครื่องมือ ที่รองรับการทำงานแบบ Work from Home นั่นก็คือ LARK คือ ชุดโปรแกรมที่รองรับการทำงานร่วมกันผ่านระบบดิจิทัล เป็นโซลูชั่นการทำงานในรูปแบบ All –in-One  ที่จะช่วยให้การทำงานประสานงานกันในแต่ละแผนกเป็นไปอย่างราบรื่นภายในชุดเครื่องมือเดียว

รวมถึงติดตามการทำงานของโรงงานผลิต  ซึ่ง LARK จะช่วยในการประสานข้อมูลและอัพเดทข้อมูลการทำงานได้ เพื่อให้ผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการ มั่นใจถึงกระบวนการผลิตว่าทุกขั้นตอนจะยังคงเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

โดยชุดโปรแกรมนี้ประกอบด้วย Lark Mail, Lark Messenger, Lark Docs, Lark Calendar, Lark Video Conferencing และ Lark Workplace รองรับระบบปฏิบัติการทั้ง Mac PC iOS และ Android สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.larksuite.com 

            ภายใต้ความไม่แน่นอน แม้ว่าโควิด 19 จะหมดไปแต่ในอนาคตก็อาจมีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นได้อีก ดังนั้นการทำงาน  Work from Home จึงเป็นทางเลือกลำดับแรก ๆ สำหรับองค์กรธุรกิจในการนำไปปรับใช้ให้เป็นนโยบายถาวรในวิถี New Normal และมองไปข้างหน้าถึง Next Normal ได้ไม่ยากนัก ซึ่งตอบโจทย์ด้านไลฟ์สไตล์และการทำงานของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความยืดหยุ่นสูง และประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายของธุรกิจสมัยใหม่ โดยเฉพาะต้นทุนที่เกี่ยวกับค่าเช่าพื้นที่สำนักงานและอื่น ๆ ได้อีกด้วย