บอร์ดบีโอไอไฟเขียว 3 มาตรการพิเศษ เร่งให้เกิดการลงทุน ทั้งโครงการขนาดใหญ่ เอสเอ็มอี (SMEs) และการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พร้อมเปิดประเภทใหม่ ให้ส่งเสริมรถรางไฟฟ้าเพื่อการท่องเที่ยวและบ้านผู้มีรายได้น้อย และอนุมัติให้การส่งเสริมกิจการผลิตยางล้อสำหรับยานพาหนะ มูลค่าลงทุนกว่า 7,900 ล้านบาท

        น.ส. ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ในด้านอสังหาฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยสามารถมีที่พักอาศัยที่มีมาตรฐานเป็นของตนเอง การเพิ่มทางเลือกในด้านทำเลที่ตั้ง สภาพแวดล้อมของชุมชน และมีระดับราคาที่เหมาะสม และสนับสนุนโครงการ “บ้านล้านหลัง” ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ บอร์ดบีโอไอจึง มีมติให้เปิดให้การส่งเสริม “กิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย” โดยให้ได้รับสิทธิประโยชน์เฉพาะการยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคล เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพดี

นอกจากนี้ โครงการต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ก่อนยื่นขอรับการส่งเสริมซึ่งกำหนดให้ยื่นคำขอภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 นี้

 

โดยเงื่อนไขมาตรการกิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย

ที่อยู่อาศัยที่ขอรับการส่งเสริมต้องมีพื้นที่ ดังนี้

      - กรณีก่อสร้างอาคารชุด ต้องมีพื้นที่ใช้สอยต่อหน่วยไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตร

      - กรณีก่อสร้างบ้านแถวหรือบ้านเดี่ยว ต้องมีพื้นที่ใช้สอยต่อหน่วยไม่น้อยกว่า 70 ตารางเมตร

ที่อยู่อาศัยที่ขอรับการส่งเสริมต้องจำหน่ายให้แก่บุคคลธรรมดาเท่านั้น และต้องจำหน่ายในราคาต่อหน่วย ดังนี้

      - กรณีตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ต้องจำหน่ายในราคาหน่วยละไม่เกิน 1.2 ล้านบาท (รวมค่าที่ดิน)

      - กรณีตั้งอยู่ในจังหวัดอื่น ต้องจำหน่ายในราคาหน่วยละไม่เกิน 1 ล้านบาท (รวมค่าที่ดิน)

ต้องมีที่อยู่อาศัยตามเงื่อนไขที่กำหนดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของที่อยู่อาศัยทั้งโครงการ

ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ ได้แก่ ที่จอดรถ กล้องวงจรปิดทั้งโครงการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง พนักงานทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ในสัดส่วนที่เหมาะสม

แผนผังและแบบแปลนอาคารต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ต้องได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมอาคารหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ก่อนยื่นคำขอรับการส่งเสริม

ไม่ต้องดำเนินการให้ได้รับใบรับรองระบบคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือ มาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่า

ต้องยื่นขอรับการส่งเสริมภายในวันทำการสุดท้ายของปี 2563

 

สิทธิประโยชน์กิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย

         สิทธิประโยชน์เฉพาะการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามข้อกำหนด A4

 

อ้างอิง : คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)