วันที่ 25 มี.ค.63 สมาคมค้าทองคำ ออกประกาศผ่านเว็บไซต์ สมาคมค้าทองคำ เรื่องการกําหนดราคาทองคํา ในสถานการณ์ไวรัส โดยระบุว่า   เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ หรือ covid-19 ที่กําลังระบาด อย่างหนักไปทั่วโลกในขณะนี้ ทําให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจค้าทองคําเป็นวงกว้าง ส่งผลทําให้ราคาทองคํา มีความผันผวนสูง และการกําหนดค่า Premium หรือ Discount ไม่เป็นไปตามสภาวการณ์ปกติ รวมทั้ง เกิดปัญหาด้านการขนส่ง นําเข้า-ส่งออกทองคําระหว่างประเทศ ไม่สามารถดําเนินการได้ เนื่องจากการ ลดเที่ยวบิน และมาตรการ การผ่านเข้าออกของแต่ละประเทศ

ในการนี้ สมาคมค้าทองคํา ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ อันประกอบไปด้วย ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่ง ผู้นําเข้าส่งออก ทองคํา เพื่อหารือปัญหาดังกล่าวในหลายวาระด้วยกัน ซึ่งเห็นสมควรกําหนดมาตรการเป็นการชั่วคราว เพื่อช่วยให้ตลาดค้าทองคําของประเทศไทย มีความสมดุลและเป็นธรรมโดยอ้างอิงราคาทองคําตามกลไก ตลาดโลก เพื่อให้ภาคธุรกิจค้าทองคําสามารถดําเนินการซื้อขายทองคําภายในประเทศได้ตามปกติ และ เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากการซื้อขายที่อาจหยุดชะงักลงจากวิกฤตนี้

จึงมีมติกําหนดให้ประกาศ ราคาทองคําแท่งขายออก และ ราคาทองคําแท่งรับซื้อคืน มีส่วนต่าง 300 บาท เพื่อให้การซื้อขายทองคําภายในประเทศ ยังสามารถดําเนินการต่อไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาวการณ์ที่ผิดปกติเช่นนี้ โดยเริ่มตั้งแต่วันพุธที่ 25 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น

 

อ้างอิง : สมาคมค้าทองคำ