รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลระบุว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ COVID–19 และสถานการณ์ภัยแล้ง โดยมาตรการดังกล่าวครอบคลุมการปรับเปลี่ยนงบประมาณรายจ่ายประจำ งบประมาณรายจ่ายลงทุน งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

ทั้งนี้การปรับรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการพิจารณาปรับลดงบประมาณ ปรับเปลี่ยนวิธีดำเนินงานให้ได้ 10% ของงบประมาณรายจ่ายประจำ ซึ่งปีนี้กำหนดรายจ่ายประจำไว้ที่ 2.39 ล้านล้านบาท และจะทำให้มีวงเงินสำหรับการรับมือสถานการณ์โรคโควิด-19 และสถานการณ์แล้งประมาณ 2 แสนล้านบาท

ส่วนงบประมาณที่ปรับเปลี่ยนดังกล่าวให้ไปดำเนินการที่ก่อให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ ผู้ผลิตรายย่อย การจ้างแรงงาน ระยะสั้น รวมทั้งให้พิจารณาปรับแผนการเดินทางไปราชการต่างประเทศที่ตั้งไว้สำหรับศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศให้นำมาดำเนินการภายในประเทศ และเปลี่ยนแปลงไปดำเนินการที่ก่อให้เกิดการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ ผู้ผลิตรายย่อย การจ้างแรงงาน

 

ขอบคุณ : bangkokbiznews