ความคืบหน้าโครงการ “เราชนะ” โดยรัฐบาลเตรียมแจกเงินให้ประชาชน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน เพื่อเยียวยาหรือบรรเทาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 นั้น

      นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำหรับหลักเกณฑ์การเยียวยา 3,500 บาท ระยะเวลา 2 เดือนนั้น มีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างออกไปจากครั้งก่อน โดยครั้งนี้จะเป็นการพิจารณาหลักเกณฑ์จากฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้วนำมาพิจารณาการจ่ายเงินเยียวยา ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

     โดยแรงงานในระบบหรือข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังช่วยเหลือตัวเองได้ จะไม่นำมาพิจารณาในครั้งนี้ ดังนั้น ส่วนที่เหลืออยู่จะได้รับการเยียวยา เบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ 35-40 ล้านคน โดยในวันที่ 19 มกราคม จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) และมีความชัดเจน แต่กลุ่มเปราะบางที่มีถึง 14 ล้านคน ก็จะได้รับการเยียวยาอย่างแน่นอน

     นอกจากนี้ ผู้ที่เคยลงทะเบียนในแอพพลิเชั่นต่างๆ และมีฐานข้อมูลในแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง อาจจะไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ เพราะมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว แต่รัฐบาลก็จะมีมาตรการคัดกรองอย่างรอบคอบ

 

     ขณะนี้กระทรวงการคลังคาดการณ์จำนวนผู้ได้รับสิทธิโครงการเราชนะประมาณ 30-35 ล้านคน ใช้กรอบวงเงินประมาณ 2.1 แสนล้านบาท

 

กลุ่มที่ได้สิทธิรับเงินเยียวยา 7,000 บาท จะแบ่งเป็นกลุ่มที่จะได้รับสิทธิอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียน ได้แก่ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14 ล้านคน และผู้ที่เปิดใช้งานแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ประมาณ 15.3 ล้านคน ที่จะถูกคัดกรองอีกครั้งว่าจะมีคุณสมบัติตามเกณฑ์หรือไม่ นอกจากนี้ ผู้ที่อาจจะต้องลงทะเบียนใหม่ อาทิ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกร

 

สำหรับส่วนผู้ที่จะไม่ได้รับเงินเยียวยาคือ 1. กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ 2. กลุ่มผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

3.กลุ่มผู้ที่มีรายได้สูง และ 4. กลุ่มแรงงานที่ได้รับสิทธิประกันสังคม

 

       อย่างไรก็ตาม จะพบว่าจากกลุ่มที่มีโอกาสได้รับเงินเยียวยาจากโครงการเราชนะนั้น พบว่า กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14 ล้านคน คือกลุ่มคนที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลมาโดยตลอด ปัจจุบันกลุ่มนี้ยังได้รับเงินเพิ่ม 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน คือเดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2564 ต่อเนื่องจากที่ผ่านมาก็ได้รับเงินเพิ่ม 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือนเช่นกัน เมื่อเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563

      ดังนั้น ถ้าหากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับเงินจากโครงการเราชนะอีก 3,500 บาท ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2564 จะมีเงินโอนเข้าบัตรรวมกันประมาณ 4,200-4,300 บาทต่อคนต่อเดือน 

      “เงินที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับ 4,200-4,300 บาทต่อคนต่อเดือน แบ่งเป็น 1. เงินค่าสินค้าอุปโภคบริโภค 200-300 บาท 2.มาตรการเติมเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 500 บาท และ 3.เงินจากมาตรการเยียวยาภายใต้โครงการเราชนะ 3,500 บาท นอกจากนี้ ยังได้รับเงินค่าน้ำ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน และยังได้รับเงินค่าไฟ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน โดยเงินทั้ง 2 ส่วนผู้ถือบัตรต้องออกไปก่อนแล้วเงินจะโอนคืนมาในช่วงกลางเดือนของเดือนนั้นๆ”