21 มี.ค.2562 -  ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 136 ตอนที่ 22 ง 21 มีนาคม 2562 ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง ที่ลงนามโดยนายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานฐานะการเงินประจำสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทยทุนสำรองเงินตรา และกิจการธนบัตร

          โดยมีเนื้อหาว่า เพื่ออนุวัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประกาศรายงานฐานะการเงินประจำสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสำรองเงินตรา และกิจการธนบัตร งวดประจำสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2561 แนบท้ายประกาศนี้


          ทั้งนี้ในท้ายประกาศได้ลงรายละเอียดตั้งแต่เงินสด ซึ่งมีทั้งสิ้น 111,835,722,796 บาท, เงินตราต่างประเทศ 454,756,403,307 บาท, หลักทรัพย์ในประเทศ 405,592,981,958 บาท และหลักทรัพย์ต่างประเทศ 3,476,674,864,720 บาท


          ส่วนของทุนสำรองเงินตรามีทั้งเงินตราต่างประเทศ  560,429,175,399 บาท, ทองคำ 210,395,799,053 บาท,  หลักทรัพย์ต่างประเทศ 1,869,209,499,847 บาท และสินทรัพย์อื่น 7,764,118,681 บาท รวมมีทั้งสิ้น 2,647,798,592,980 บาท


          และในส่วนกิจการธนบัตรนั้น ประกอบด้วยเงินสดและเงินฝาก 2,755,790,934 บาท, สินค้าคงเหลือ 2,968,824,545 บาท, ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 4 ,562,539,719 บาท และสินทรัพย์อื่น 4,409,061,117 บาท รวมทั้งสิ้น 14,696,216,315 บาท

 

ขอบคุณข้อมูลจาก  www.thaipost.net