X Close
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกุลพัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล

ชื่อ – สกุล            :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล

                โทรศัพท์มือถือ 086-7772928 โทรสาร 02-9869 – 8067  

                 E-mail Sukulpat@ap.tu.ac.th หรือ Sukulpat@hotmail.com

ตำแหน่งปัจจุบัน    :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

งานอดิเรก          :    ทำ Feasibility Analysis ให้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ เล่นดนตรี และทำงานจิตอาสาต่าง ๆ  

ประวัติการศึกษา

    การศึกษา

              1) ปี .2554   :    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา..เอก..      สาขา การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

                                      มหาวิทยาลัย Liverpool John Moores University, สหราชอาณาจักร

              2) ปี 2545    :    สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต   สาขา การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

                                      คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญขี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

              2) ปี .2543   :    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา....โท.      สาขา การบริหารโครงการและงานก่อสร้าง

                                      มหาวิทยาลัย University of South Australia, ประเทศออสเตรเลีย

              3) ปี .2538   :    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา....ตรี.      สาขา บริหารงานยุติธรรม

                                       คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

                           1. การบริหารความเสี่ยงภายในโครงการอสังหาริมทรัพย์

                           2. การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์และเครื่องจักร

                           3. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอสังหาริมทรัพย์

                           4.  การบริหารทรัพยากรอาคารและทรัพย์สิน (Facility and property management)

แสดง 1 - 3 จาก 3
X Close