ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล | TerraBKK

คอลัมนิสต์ นักเขียนบทความในเว็บไซต์ TERRABKK

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกุลพัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล

ABOUT THE AUTHOR

ชื่อ – สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกุลพัฒน์ คุ้มไพศาล

โทรศัพท์มือถือ 086-7772928 โทรสาร 02-9869 – 8067  

E-mail Sukulpat@ap.tu.ac.th หรือ Sukulpat@hotmail.com

ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

งานอดิเรก : ทำ Feasibility Analysis ให้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ เล่นดนตรี และทำงานจิตอาสาต่าง ๆ  

ประวัติการศึกษา

การศึกษา

              1) ปี .2554   :    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา..เอก..      สาขา การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัย Liverpool John Moores University, สหราชอาณาจักร

              2) ปี 2545    :    สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิต   สาขา การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญขี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

              2) ปี .2543   :    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา....โท.      สาขา การบริหารโครงการและงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัย University of South Australia, ประเทศออสเตรเลีย

              3) ปี .2538   :    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา....ตรี.      สาขา บริหารงานยุติธรรม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

                           1. การบริหารความเสี่ยงภายในโครงการอสังหาริมทรัพย์

                           2. การประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์และเครื่องจักร

                           3. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอสังหาริมทรัพย์

                           4.  การบริหารทรัพยากรอาคารและทรัพย์สิน (Facility and property management)


แสดง 1 - 8 จาก 8