สัมมา คีตสิน | TerraBKK

คอลัมนิสต์ นักเขียนบทความในเว็บไซต์ TERRABKK

สัมมา

สัมมา คีตสิน

ABOUT THE AUTHOR

ตําแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

• อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร

• ที่ปรึกษาสมาคมอาคารชุดไทย สมาคมสินเชื่อที่อยูอาศัย สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ฯลฯ

• ที่ปรึกษาคณะกรรมการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

• กรรมการอิสระ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จํากด (มหาชน)

• นักเศรษฐศาสตร์อสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Economist)

 

ประสบการณ์ทํางาน

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

• ผู้อํานวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

• ที่ปรึกษา บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ

• กรรมการผู้จัดการ บริษัทข้อมูลเครดิตไทย

• ผู้จัดการใหญ่ บริษัทข้อมูลเครดิตกลาง

• ผู้อํานวยการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง ประเทศไทย


แสดง 1 - 20 จาก 27