ดร.ชัญญรัชต์

ดร.ชัญญรัชต์ นิธิธีรพัชร์

ดร.ชัญญรัชต์ นิธิธีรพัชร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0-2986-9605 หรือ 09-7919-3642

Email: chunyarat.n@ap.tu.ac.th

แสดง 1 - 2 จาก 2
X Close