ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์ "สุดยอดแบรนด์อสังหาฯ ที่ครองใจคุณ"

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทุกท่านๆ จากการร่วมทำแบบสอบถามกับทาง Terrabkk ในเรื่อง "สุดยอดแบรนด์อสังหาฯ ที่ครองใจคุณ"

โดยรายชื่อผู้โชคดีมีดังต่อไปนี้

Iphone 13 (128 GB) มูลค่า 29,900 บาท (1 รางวัล)

คุณกัญญกานต์ เรศมณเทียร 

 

Ipad Gen 9 รุ่น 10.2 นิ้ว แบบ Wifi 64 GB มูลค่า 11,400 บาท (1 รางวัล)

คุณพิชพรรษพร  มากสุข

บัตร Starbucks มูลค่า 100 บาท (100 รางวัล) 

1. ทวีศักดิ์ วรฤทธิ์เรืองอุไร 

2. ดรุณี งามรุ่งศิริ 

3. จีราภา ตรัยรัตนทวี 

4. วิไลภรณ์ สิริพิทยากุล 

5. ธนวัฒน์ สงวนธรรม 

6. วิภานันท์ แย้มคุ้ม 

7. ภลดา  ประดับเพ็ชร 

8. กร​กนก​ ใหม่​อินทร์​ 

9. นิพาภรณ์ ศรีสุลัย 

10. ภาสกร เจนจรัตน์ 

11. อมร หวังพีระวงศ์ 

12. ศรัญ​ สายเย็น​ประเสริฐ​ 

13. เชฏฐา หาญศึกษา 

14. อำนาจ ธนานันทชัย 

15. นายเกียงไกร ตั้งตระกูลวิวัตน์ 

16. ชุติกาญจน์ ผดุงหมาย 

17. ณัฐพล มัททวกุล 

18. ปัญฑารีย์  กฤตภพภวนันท์ 

19. Patcharapong Kenchompoo 

20. ภิญญดา ศิวะกุลรังสรรค์ 

21. ดลยา ดวงวัง 

22. ยุพินญา ปณีตะผลินทร์ 

23. Thanatip Chaiananporn 

24. จุมพลภัทร์ ชลศิริพงษ์ 

25. ธนุสเทพ ธรรมจารุ 

26. ธนสินี สุทธิ 

27. นารีมาน รักธรรม 

28. ชุลีภร วาสนะปรีชา 

29. อำพล ลือวงศ์โอภาส 

30. AREERAT PRAMUALRATTAKARN 

31. Siriphorn Jameekan 

32. สุนีย์ พวงคำ 

33. ปรีชา ฉิมมาแก้ว 

34. ศิวปรียา คำหวล 

35. ไพกิจ คงเสรีภาพ 

36. กมลชนก ชำนาญยนต์ 

37. ทศพร กรกิจ 

38. วศิน สุวรรณอักษร 

39. กิตติ์ธเนศ หิรัญนิธิชัย 

40. ปรีชา จิตต์สมนึก 

41. พรลดา อิทธิ 

42. อลงกรณ์ แตงอ่อน 

43. พิชามญชุ ทศพร 

44. ธีรยุทธ โพธิมณี 

45. ศรัญญา รัตนจงกล 

46. อภิชญา อุ่นสมัย 

47. ชาญชัย จิตรโชติ 

48. โตวัน ดุลยลา 

49. วีระมาศ จรัสเลิศรังษี 

50. Akarapong Pholwattana 

51. พรสวลี บุญบุตร

52. ปิยาภา โสตถิวัตน์ 

53. อภิญญา เอื้อจิตถาวร 

54. ภัตติมา ก้อนฝ้าย 

55. นัชชา ภูมิประดิษฐ์ 

56. บุตรา ทรัพย์มา 

57. เบญจวรรณ ทาโพนทัน 

58. ธนภูมิ ประเสริฐสุขโชคดี 

59. วิพาวดี จำปาแดง 

60. บุษกร ภู่แส 

61. วิทวัส  ม้าแก้ว 

62. พงศสินธุ์ แก้วใหญ่ 

63. ณัฐธิดา ชุณศาสตร์ 

64. nattaya duangkangtai 

65. บุญรัตน์ ศักดิ์บูรณพงษา 

66. ดวงพร จันทราประเสริฐ 

67. ศรัณย์ นิลนิเวศ 

68. กรวิก ปานทอง 

69. อันธิกากร กลั่นจันทร์ 

70. benjaporn kongyin

71. ชนิกานต์ สุขสาธุ 

72. สุชาดา คงวัฒนาศักดิ์ชัย 

73. คณาธิป ตติยะธนสาร 

74. จุไรรัตน์ โพธิครูประเสริฐ 

75. ศราวุฒิ วาจาเด็ด 

76. การ สัมฤทธิ์กุลชัย 

77. พลณัฐ ห่วงโห้ 

78. เพชรรุ่ง สีดาพาลี 

79. ศรัณย์ อภิรมย์สรรค์ 

80. กันต์ฤทัย คูเกื้อกิตติรักข์ 

81. กฤษติยา บัวสาย 

82. ณัฎฐ์ ศุภานิชชัยนันท์ 

83. ชฎาพร ชูเชิด 

84. วรินทร์ธร​ ชลชาติอภิวิชญ์ 

85. จันทะจร ทองมูล 

86. พรนภา กองบางกุ้ง 

87. นุชนาถ เหล่าสุนทรวณิช 

88. จิรทีปต์ แซ่หลี 

89. สมพล เลิศมณีทวีทรัพย์ 

90. กรณ์กรวีร์ มนสิชาวรกุล 

91. ชัชวาล อุดมผล 

92. ดอกไม้ โนบรรเทา 

93. มลิวัลย์ พงษ์เดช 

94. ชำนาญ นุชนงค์ 

95. ตะวัน บัวประโคน 

96. รุ่งนภา ละมูล 

97. ดวงพร สุขสุวรรณ

98. สมิตานัน บัณฑิตศักดา 

99. นุสรา ผดุงเศรษฐกิจ 

100. ลักษิกา พันธ์ศรี

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกๆท่าน ทางทีมงานขอขอบคุณผู้ร่วมตอบแบบสอบถามทุกๆ ท่านที่ได้ร่วมทำแบบสอบถามกับทาง Terrabkk

ผู้โชคดีทั้ง 102 จะมีทีมงานจะติดต่อไปทางอีเมล์ รบกวนยืนยันสิทธิ์ทางอีเมล์ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์