TerraBKK ขอประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์เรื่อง "แบรนด์อสังหาฯ ใดที่ครองใจคุณ" ทางทีมงานขอขอบคุณผู้ร่วมตอบแบบสอบถามทุกๆ ท่านที่ได้ร่วมทำแบบสอบถามกับเรา

ผู้โชคดีทั้ง 104 จะมีทีมงานจะติดต่อไปทางอีเมล์ รบกวนยืนยันสิทธิ์ทางอีเมล์ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ ผู้โชคดีที่เข้ามายืนยันสิทธิ์ จะต้องเป็นชื่อเดียวกับที่ชื่อที่กรอกในแบบสอบถามเท่านั้น (การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)

ผู้รับรางวัลมีหน้าที่เสียภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล (เฉพาะ iPhone 14 มูลค่า 32,900 บาท, เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Dyson V8 Slim มูลค่า 15,900 บาท, ipad Gen 9 มูลค่า 12,900 บาท และ โปรเจคเตอร์ มูลค่า 3,599 บาท)

รายชื่อผู้โชคดีมีดังต่อไปนี้

iPhone 14 128GB มูลค่า 32,900 บาท 1 รางวัล

คุณฐิติยา อนุสรศักดิ์

เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย Dyson V8 Slim มูลค่า 15,900 บาท 1 รางวัล

คุณฐิติพันธุ์ กิตติโรจน์โยธิน

iPad Gen 9 wifi 64 GB มูลค่า 12,900 บาท 1 รางวัล

คุณวัชรพล ยลสุริยัน

โปรเจคเตอร์ Wanbo T2 Free Projector 1080P มูลค่า 3,599 บาท 1 รางวัล

คุณกัญญมน บูรณะกร

บัตร Starbucks มูลค่า 200 บาท 50 รางวัล

1.คุณปพิชญา ศรีวัฒนา

2.คุณวิฆเนศ ทองมี

3.คุณธวัลพร ซิววิว

4.คุณอภิสิทธิ์ อนันตศรี

5.คุณณฐภัทร เจริญไทย

6.คุณณัฐพล สืบอ่ำ

7.คุณกสิวัฒน์ ศรีวิบูลย์

8.คุณศิวาพัชญ์

9.คุณปิยะเทพ ตรึงจิตวิลาส

10.คุณชนะ ดอกกุหลาบ

11.คุณณัฐพงศ์ และเยาะ

12.คุณสมบัติ ปิ่นทอง

13.คุณพีรญา หนูแดง

14.คุณชญานัท นพรัตน์

15.คุณสมจิตร ขำใจ

16.คุณอาสภา รัตนมุ่งเมฆา

17.คุณธันวา หมายนาค

18.คุณสุธิศา มณี

19.คุณกนกวรรณ พิพัฒ

20.คุณสตรีรัตน์ ล้ำเลิศปัญญา

21.คุณประดิพัทธ์ นนทสาร 

22.คุณสมิตานัน คล่องบัญชี

23.คุณชลิต ติรชูพันธ์

24.คุณสหรัตน์ สีหมากสุก

25.คุณณัฐกิตติ์ อาจหาญ

26.คุณนิธิกานต์ สรรพอาสา

27.คุณกวิน วิศาลวณิชธัญ

28.คุณชนุตพร ชุณหดุลยพันธุ์

29.คุณพิสุทธิ์ โรจน์เลิศจรรยา

30.คุณ Sanugoon Phakdee

31.คุณฐิติวัฒน์ อุณพันธุ์

32.คุณจุรีรัตน์  ลีวัฒนาพงษ์

33.คุณชัชวาล อุดมผล

34.คุณนภัค ผลานุกูลถาวร

35.คุณอาลี ยะผา

36.คุณสมภพ สุทธิประภา

37.คุณจิรพัฒน์ ตั้งอิทธิพลากร

38.คุณพัณณ์ชุดา จิรกุลนิโรจน์

39.คุณวุฒิชัย เตชะหิรัญณ์กุล

40.คุณกมลรัตน์ ศรีประภาชิรานนท์

41.คุณทัตพงศ์ เดชอ่ำ

42.คุณวราภรณ์ เกิดปาน

43.คุณกัญญาณัฐ เลิศเทอดสกุล

44.คุณกัลยา รุ่งโรจนารักษ์

45.คุณ wanwi tedsawat

46.คุณกานต์พิชชา สุคนธามัย

47.คุณหทัย รอดเทศ

48.คุณโชติ ทวีวัฒนพงษ์

49.คุณมนตรีวัฒน์ มณฑนะโสภิต

50.คุณChvanich​ Tetchchatvanich​

E-Gift Card 7-11 มูลค่า 100 บาท 50 รางวัล

1.คุณธีรศักดิ์ วงศ์ชัย

2.คุณธนิตย์ พลายมาศ

3.คุณกิตติ​พงษ์​ ลุย​วิก​กัย

4.คุณชลิตา ตั้งเธียรกุล

5.คุณสายชล สุริยะจันทร์

6.คุณปิยวัชร ทองน้อย

7.คุณอัยดา ไชยชำนาญ

8.คุณกิตติพศ คงสนทนา

9.คุณรุ่งอรุณ จันทะคัด

10.คุณเอนก ฉัตรศรัทธา

11.คุณจิรทีปต์ แซ่หลี

12.คุณปวริศ พิทักษ์

13.คุณศุภมาศ ติยะวรากุล

14.คุณปัญชลี คงสมโภชน์

15.คุณณภัค การะยะ

16.คุณกฤตภร ศรจิตติโยธิน

17.คุณเชษฐา ปาลกะวงศ์

18.คุณ Phonphan Jityom

19.คุณเมธิณี ปันแก้ว

20.คุณจิราพร วงส์หมื่นเนตร

21.คุณดวงกมล ก่อเกียรติงาม

22.คุณเฉลิมยศ ศรีบาอ่อน

23.คุณปารเมศ สิงห์คาร

24.คุณวิษณุ บุญฤทธิ์

25.คุณวัฒนี ศิริทัตสวัสดิ์

26.คุณสุจิตรา เอี่ยมสำอางค์

27.คุณศิวสิทธิ์ วนารังสรรค์

28.คุณสันตชัย รัตตัญญูพงศ์

29.คุณปรีชา ชีวะเจริญไชย

30.คุณภณ พงศ์ภัทรเวท

31.คุณคนางค์ หล่อประจักษ์ศิริ

32.คุณชลณภัทร ม่วงศิริ

33.คุณสิริพรรณ บังเมฆ

34.คุณสุปนิดา

35.คุณPinyarat Jindaratsamee

36.คุณประทุมทิพย์ รอดเจริญ 

37.คุณธนสรณ์ สัมฤทธิ์เจตน์

38.คุณธัญจิรา เชื้อไทย

39.คุณภารดี ถิรวัฒนกุล

40.คุณธีรเมธ กลิ่นเนียม

41.คุณพิมพ์รภัช สิทธิวสุวัชร์

42.คุณฐิติพร ศักดิ์สมชัย

43.คุณนภาพร ตุลสุข

44.คุณMetta Tarasena

45.คุณNiwat luangapichat

46.คุณพัชรินทร์ ต้านไพรี

47.คุณอัจฉราพรรณ ยอดรัก

48.คุณทัตธน พิกุลทอง

49.คุณพิชยา รวีรุ่งไพศาล

50.คุณศิริพร ชาญยิ่งยง

Terra BKK ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจกับกิจกรรมของเรา สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ผ่านทาง www.facebook.com/TERRABKK และทาง www.terrabkk.com ครั้งหน้าจะมีกิจกรรมดีๆมาให้แฟนๆร่วมสนุกกันอีกแน่นอน