“Brands are built around emotion .Product are built around function” 

แบรนด์ ถูกสร้างบนความรู้สึก สินค้าถูกสร้างบนเหตุผล กล่าวโดย Steve  Job ,CEO APPLE

          Brand หรือ ตราสินค้า เป็นสิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสได้เหมือนอย่างตัวสินค้า แต่เเป็นหนึ่งสิ่งที่บ่งบอกได้ถึงความรู่สึก ความมีเอกลักษณ์ของสินค้าหรือบริษัทนั้นๆ จนทำให้บางครั้งสิ่งที่ Brand สื่อสารออกมามีอิทธิพลต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมาก จึงทำให้ตัวของ Brand เองสามารถตีมูลค่าเป็นตัวเงินได้เหมือนกัน

          วันนี้ทาง Terrabkk จึงนำข้อมูลการจัดอันดับ Brand ที่มีมูลค่ามากที่สุดประจำปี 2019 จากสถิติ The World's Most Valuable Brands 2019 ของเว็บไซต์ forbes มาให้ดูความน่าสนใจกัน

“หมวดธุรกิจ” ที่มี Brand Value สูงสุด 5 อันดับแรก

อันดับที่ 1 กลุ่มธุรกิจ Technology จำนวน 20 Brand มูลค่ารวม 996.9 USD Billion

อันดับที่ 2 กลุ่มธุรกิจ Automotive จำนวน 11 Brand มูลค่ารวม 208.9 USD Billion

อันดับที่ 3 กลุ่มธุรกิจ Financial Services จำนวน 13 Brand มูลค่ารวม 175.5 USD Billion

อันดับที่ 4 กลุ่มธุรกิจ Consumer Packaged Goods จำนวน 10 Brand มูลค่ารวม 117.1 USD Billion

อันดับที่ 5 กลุ่มธุรกิจ Retail จำนวน 8 Brand มูลค่ารวม 116.5 USD Billion

Brand ที่มูลค่าสูงสุด 15 อันดับ แรกของ The World's Most Valuable Brands 2019

โดย Brand ที่มีการเปลี่ยนแปลงใน 15 อันดับแรกของ The World's Most Valuable Brands 2019 มีดังนี

Brand ที่มีอันดับเพิ่มขึ้นจากปี 2018

Amazon จากเดิมอยู่ที่ อันดับที่ 5 ปี 2019 เลื่อนอันดับมาอยู่ที่ 4 เบียดเอาชนะ Facebook ไปได้

McDonald's จากเดิมอยู่ที่ อันดับที่ 11 ปี 2019 เลื่อนอันดับมาอยู่ที่ 10

Louis Vuitton จากเดิมอยู่ที่ อันดับที่ 15 ปี 2019 เลื่อนอันดับมาอยู่ที่ 12

Intel จากเดิมอยู่ที่ อันดับที่ 14 ปี 2019 เลื่อนอันดับมาอยู่ที่ 13

NIKE จากเดิมอยู่ที่ อันดับที่ 18 ปี 2019 เลื่อนอันดับมาอยู่ที่ 14

Cisco จากเดิมอยู่ที่ อันดับที่ 16 ปี 2019 เลื่อนอันดับมาอยู่ที่ 15

Brand ที่มีอันดับลดลงจากปี 2018

Facebook จากเดิมอยู่ที่ อันดับที่ 4 ปี 2019 ตกอันดับมาอยู่ที่ 5

AT&T จากเดิมอยู่ที่ อันดับที่ 10 ปี 2019 ตกอันดับมาอยู่ที่ 11

5 สินค้า ที่มี Brand Value “เพิ่มขึ้นที่สุด” ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา

อันดับที่ 1 Brand Amazon มูลค่า Brand 97 USD Billion เพิ่มขึ้น 37%

อันดับที่ 2 Brand Netflix มูลค่า Brand 15.5 USD Billion เพิ่มขึ้น 34%

อันดับที่ 3 Brand Google มูลค่า Brand 167.7 USD Billion เพิ่มขึ้น 27%

อันดับที่ 4 Brand Adobe มูลค่า Brand 10.5 USD Billion เพิ่มขึ้น 27%

อันดับที่ 5 Brand Gucci มูลค่า Brand 18.6 USD Billion เพิ่มขึ้น 24%

5 สินค้า ที่มี Brand Value “ลดลงที่สุด” ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา

อันดับที่ 1 Brand H&M มูลค่า Brand 11.5 USD Billion ลดลง -12%

อันดับที่ 2 Brand ESPN มูลค่า Brand 13.1 USD Billion ลดลง -10%

อันดับที่ 3 Brand Ford มูลค่า Brand 13 USD Billion ลดลง -8%

อันดับที่ 4 Brand GE มูลค่า Brand 34.3 USD Billion ลดลง -8%

อันดับที่ 5 Brand Hyundai มูลค่า Brand 8.1 USD Billion ลดลง -8%

นอกจากนี้ทาง TerraBKK สรุปการเปลี่ยนแปลงในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาทั้งหมดของ 100 Brand สินค้า ตามประเภท Industry ทั้งหมด 18 กลุ่ม มีรายละเอียดดังนี้

Technology

Automotive