หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (MIRED) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีหนึ่งพันธกิจสำคัญ คือการบริการวิชาการ ให้ความรู้ทั้งแก่ชุมชน และประชาชน เนื่องจากหลักสูตรฯ เป็นขุมพลังแห่งปัญญาทางด้านการบูรณาการศาสตร์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อย่างแท้จริง

ภาคอสังหาริมทรัพย์ถือเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ภาครัฐจึงจำเป็นต้องออกกฎระเบียบต่างๆ ออกมา เพื่อควบคุมภาคอสังหาริมทรัพย์ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความมั่นคงทางเศรษกิจของประเทศ ดังเช่น ในวันที่ 1 มกราคม 2563 จะมีกฎหมายสำคัญฉบับหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับภาคอสังหาริมทรัพย์ และประชาชนทั่วไป คือ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ทั้งนี้ พรบ.ดังกล่าวจะครอบคลุมถึงอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภท และหลายคนยังขาดความเข้ารู้ ความเข้าใจใน พรบ. ดังกล่าว

ด้วยเหตุนี้หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (MIRED) จึงได้จัดโครงการอมรมสัมมนาความรู้เรื่อง “ทำเข้าใจและรับมือ พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562” เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่คนทั่วไป การประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่หลักสูตรฯ รวมทั้งคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ ในภาพรวม

กำหนดการเสวนา วันที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 99 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  โดยมีวิทยากรที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์คือ คุณเลิศมงคล วราเวณุชย์ ร่วมกับคณาจารย์ภายในหลักสูตร โดยผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ