ผู้ประกอบการ โรงแรม ที่มีการดำเนินการอยู่ ก่อนวันที่ 12 มิถุนายน 2562 และ ต้องเป็นอาคารที่มีอยู่ก่อนวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ซึ่งประกอบ ธุรกิจโรงแรมประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2 โดยยังไม่ได้รับใบอนุญาต ประสงค์ จะได้รับการยกเว้นโทษทางอาญาสำหรับความผิดตามกฎหมายโรงแรมกฎหมายควบคุมอาคาร และกฎหมายผังเมือง ให้รีบดำเนินการตามคำสั่งคสชที่ 6/2562 โดยการยื่นขอเว้นโทษ ที่ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืน ทั้งสามกฎหมายดังกล่าว ถ้าเป็นต่างจังหวัด ให้ยื่นที่เทศบาลหรืออบต.พื้นที่อาคารตั้งอยู่ ถ้าเป็นในกรุงเทพฯ ให้ยื่นที่กทม 2 ดินแดง  ทั้งนี้ให้ท่านรีบยื่นภายในไม่เกินวันที่ 9 กันยายน 2562 นี้ เท่านั้น หากเกินกำหนดจะไม่สามารถยื่นได้ ดังนั้นเพื่อรักษาสิทธิ์ ให้รีบไปยื่นไว้ก่อน

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นเอกสารหรือหลักฐานของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ่งมีอาคารที่มีลักษณะตามข้อ ๒ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖/๒๕๖๒

เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท

ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๖/๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกประกาศไ้ว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมซึ่งมีอาคารที่มีลักษณะตามข้อ ๒ ของคำสั่งหวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖/๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการส่งเสิรมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจ โรงแรมบางประเภท ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ ยื่นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในท้องที่ที่อาคารนั้นตั้งอยู่ว่ามี่การฝ่าฝืนข้อหนึ่งข้อใดตามข้อ ๒ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ แห่งชาติดังกล่าว พร้อมเอกสารหรือหัลกฐานอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อแสดงได้ว่าเป็นอาคารที่มีลักษณะ ตามข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งใช้อาคารประกอบธุรกิจโรงแรมอยู่ก่อนวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้ 

(๑) สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารหรือสำเนาใบรับรองการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร 

(๒) สำเนาแสดงความเป็นเจ้าของอาคารหรือสถานที่ที่อาคารนั้นตั้งอยู่

(๓) สำเนาใบอุนญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

(๔) หลักฐานการเสียภาษีห้องพักให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๕) หลักฐานการเสียภาษีให้แก่สรรพากร

(๖) หลักฐานการได้รับอนุญาตให้ใช้ไฟฟา ประปา

(๗) หลักฐานการขอออกทะเบียนราษฎร์

(๘) สำเนาสัญญาซื้อขายที่ดิน อาคาร ที่จดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดิน

(๙) หลักฐานการลงโฆษณาทางเว็บไซต์ต่าง ๆ หรือสัญญาจ้างโฆษณา

(๑๐) แบบแปลน แผนผังอาคารที่เคยได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร หรือ

(๑๑) เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงได้ว่าเป็นอาคารที่มีลักษณะตามข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวง กำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งใช้อาคารประกอบธุรกิจ โรงแรมอยู่ก่อนวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒  

ข้อ ๒ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับหนังสือพร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่กำหนด ในข้อ ๑ แล้วให้ดำเนินการตามข้อ ๓ และข้อ ๔ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖/๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ ต่อไป 

ข้อ ๓ ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

TERRABKK 

เคล็ดลับการลงทุน

กฎหมายคลายปมและเอกสารสิทธิ์