จังหวัดไหนมี ประชากรแฝง สูงที่สุด?

                        ในยุค Urbanization แบบนี้ การโยกย้ายถิ่นฐานไปตามแหล่งงานนับเป็นปรากฎการณ์ที่แสนจะชินตาไปแล้ว ซึ่งประชากรที่อาศัยอยู่ในถิ่นที่อยู่ที่ไม่ใช่ที่เดียวกับทะเบียนบ้าน ถูกเรียกว่า ประชากรแฝง ซึ่ง TerraBKK ได้พบข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับจำนวน ประชากรแฝง ในแต่ละจังหวัดของประเทศไทย โดยขอนำเสนอดังนี้

ประชากรแฝง มีอะไรบ้าง?
            สำหรับ ประชากรแฝง ในปี 2560 มีจำนวนถึง 8.07 ล้านคน การแบ่งประเภทของ ประชากรแฝง เป็น 2 ลักษณะก็คือ

  • ประชากรแฝงกลางคืน (Non-registed Population) ซึ่งหมายถึงกลุ่มประชากรที่อาศัยประจำจังหวัดหนึ่งแต่ไม่ได้มีชื่อในทะเบียนบ้านในจังหวัดนั้นๆ โดยในปี 2560 ประชากรแฝงกลางคืน มีจำนวนกว่า 7.5 ล้านคน คิดเป็น 10% ของประชากรทั้งหมดของประเทศไทย

ซึ่งในปี 2560 ที่ผ่านมา ตัวเลขของ ประชากรแฝง มีความน่าสนใจตรงที่ ในขณะที่ ประชากรแฝงกลางคืน ทั้งประเทศไทย มีจำนวนลดลง 2 แสนคน โดยมีจำนวนลดลงในทุกภูมิภาคของประเทศ ยกเว้นเพียงแค่ภาคใต้ที่มี ประชากรแฝง เพิ่มขึ้น 3,000 คน

  • ประชากรแฝงกลางวัน (Commuter Population) มีจำนวน 32 ล้านคน คิดเป็น 1.9% ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งยังแยกออกเป็น ประชากรแฝงกลางวัน ที่เข้ามาทำงานในจังหวัดที่ไม่ได้อาศัยอยู่และมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป โดยมีจำนวน 1.11 ล้านคน และอีกกลุ่มคือ ประชากรแฝงกลางวัน ที่เข้ามาเรียนหนังสือในจังหวัดที่ไม่ได้อาศัยอยู่และมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป มีจำนวน 2.16 แสนคน

ประชากรแฝง รายประเภท สูงสุด 5 อันดับแรก

            จาก การสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.2560 พบว่า จังหวัดที่มีจำนวน ระชากรแฝง มากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร โดยส่วนใหญ่เป็น ประชากรแฝงกลางคืน คิดเป็น 30.2% ของ ประชากรแฝงกลางคืน ทั้งหมด ซึ่งดูแล้วก็คงไม่น่าแปลกใจนัก รองลงมาคือสมุทรปราการ ชลบุรี สมุทรสาคร และนนทบุรี ตามลำดับ

สำหรับ ประชากรแฝงกลางวัน ซึ่งยังสามารถแบ่งออกเป็น ประชากรแฝงกลางวัน ที่เข้ามาเรียนหนังสือ โดยจำนวนมากที่สุดคือ นนทบุรี, สมุทรสาคร, สมุทรปราการ, กรุงเทพมหานคร และ ปทุมธานี ตามลำดับ และ ประชากรแฝงกลางวัน ที่เข้ามาทำงาน ได้แก่ นนทบุรี, ปทุมธานี, กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ และ สมุทรสาคร ตามลำดับ

จังหวัดนนทบุรีมี ประชากรแฝง มากที่สุดในปี 2560

            ถึงแม้ในภาพรวมของจำนวน ประชากรแฝง ทั้งหมด จะพบว่ากรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่มี ประชากรแฝง มากที่สุด แต่เมื่อแยกออกมาเป็นประเภทแล้ว น่าสนใจที่ว่า นนทบุรี เป็นจังหวัดที่มีประชากรแฝงกลางวันมากที่สุด โดยเฉพาะ ประชากรแฝงกลางวัน ที่เข้ามาทำงาน ที่มีจำนวนแซงหน้ากรุงเทพมหานครและปทุมธานี โดยมีจำนวนถึง 2.14 แสนคน - เทอร์ร่า บีเคเค

บทความโดย : TerraBKK เคล็ดลับการลงทุน

TerraBKK ค้นหาบ้านดี คุ้มค่า ราคาถูก