คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ได้มีการกำหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม โดยประกาศเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งมีการเพิ่มเติมจาก นโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 ซึ่ง TerraBKK ได้สรุปข้อมูลจากราชกิจจานุเบกษา ดังนี้

เขตกรุงเทพมหานคร เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล หรือเมืองพัทยา 

การจัดสรรที่ดินทั่วไป (ที่ดินและที่อยู่อาศัย) : สำหรับที่ดินที่มีแปลงย่อยไม่เกิน 32 แปลง และเนื้อที่ไม่เกิน 2 ไร่

ที่จัดสรรที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์ : สำหรับที่ดินที่มีแปลงย่อยไม่เกิน 20 แปลง และเนื้อที่ไม่เกิน 2 ไร่

เขตองค์การบริหารส่วนตำบล

สำหรับที่ดินที่มีแปลงย่อยไม่เกิน 40 แปลง เนื้อที่เพื่อการจำหน่ายไม่เกิน 4 ไร่

ประเภทที่ดินที่จะทำการจัดสรรทั้ง 3 ประเภทนี้ มีข้อยกเว้นเพิ่มเติม ดังนี้

- ไม่ต้องกันพื้นที่ เพื่อจัดทำสาธารณูปโภค ประเภท สวน สนามเด็กเล่น และสนามกีฬา จากเดิมที่กำหนดให้ ต้องมี สวน สนามเด็กเล่น หรือสนามกีฬา ไม่น้อยกว่า 5% ของแปลงที่ดินที่จำหน่าย

- ขนาดของเขตทางกว้างไม่ต่ำกว่า 8 เมตร และผิวจราจร (ความกว้างถนน) ไม่ต่ำกว่า 6 เมตร

- สำหรับที่ดินที่ การระปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค หรือการประปาส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถให้บริการได้ สามารถใช้ประปาระบบอื่นได้ แต่ให้อยู่ในพิจารณาของคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน

เงื่อนไข โครงการจัดสรรที่ดินจะ ต้องไม่ใช่โครงการต่อเนื่องหลายโครงการ ที่รวมกันแล้วมีจำนวนแปลงที่ดินหรือเนื้อที่ดิน เกินกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้น

นอกเหนือไปจากนี้ ยังให้ยึดนโยบาย การจัดสรรที่ดินกลาง และ พรบ.จัดสรรที่ดินจังหวัด ตามเดิม - เทอร์ร่า บีเคเค