ข้อเสนอที่ 2 ดอกเบี้ยในการกู้ซื้อบ้าน

ดอกเบี้ยในการกู้ซื้อบ้าน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ MLR (Minimum Loan Rate) และ MRR (Minimum Retail Rate)

  • MLR คือ อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ใช้กับเงินกู้ระยะยาวที่กำหนดระยะเวลาแน่นอน
  • MRR คือ อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี จ่ายดอกเบี้ยไปเรื่อยๆ ไม่มีกำหนดเวลาชำระคืนที่ตายตัว จนกว่าเงินต้นจะหมด

          หากมองในระยะยาว ดอกเบี้ยแบบ MRR จะยืดหยุ่นกับการจ่ายเงินต้น ผู้กู้สามารถจ่ายดอกเบี้ยตามกำลังของตัวเองได้ แต่จะไม่อาจกำหนดเวลาให้ชัดเจนลงไป ว่าเมื่อไหร่เงินต้นจะหมดลง สำหรับธนาคารแล้วดอกเบี้ยแบบ MLR จะมีความเสี่ยงน้อยกว่า เพราะมีช่วงเวลาที่กำหนดไว้ชัดเจนว่าเมื่อไหร่จะได้รับการชำระทั้งหมด เท่ากับมีการประกันไว้ว่าธนาคารจะได้รับเงินต้นคืนแน่นอน ดอกเบี้ยที่จะได้รับถือเป็นผลกำไร ทำให้ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยแบบ MLR ต่ำกว่าดอกเบี้ยแบบ MRR เสมอ เพื่อจูงใจให้ผู้กู้เลือกโปรแกรมชำระหนี้แบบนี้

          การที่แต่ละธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เท่ากัน เนื่องจากแต่ละธนาคารมีต้นทุนที่ต่างกัน และพิจารณาให้กู้จากปัจจัยที่ต่างกัน นอกจากนี้ควรพิจารณาความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยย้อนหลังประกอบด้วย หากเป็นไปได้ควรเลือกธนาคารที่มีอัตราผันผวนน้อย เปรียบเทียบเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยจากหลายๆ ธนาคารเพื่อประกอบการตัดสินใจ

TerraBKK คู่มือซื้อขายบ้าน

X Close