ข้อเสนอที่ 4 การรีไฟแนนซ์

คือ การเปลี่ยนเจ้าหนี้จากสถาบันการเงินหนึ่งไปสู่อีกสถาบันหนึ่ง เนื่องจากมีข้อเสนอที่ดีกว่า เช่นดอกเบี้ยน้อยกว่า หรือต้องการจัดระเบียบทางการเงินใหม่ ควรทำในกรณีที่ยังมีหนี้เหลืออีกหลายปี หากเหลือระยะเวลาในการใช้หนี้สั้นๆ จะถือว่าไม่คุ้มค่า

สาเหตุที่ต้องรีไฟแนนซ์ เกิดจาก 2 สาเหตุหลักๆ คือ มองเห็นโอกาสและเงื่อนไขด้านดอกเบี้ยที่ดีกว่า กับต้องการพักหายใจเพื่อจัดระบบบริหารทางการเงินของตัวเองใหม่

เหตุผลแรกควรทำในกรณีที่ดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อบ้านในปัจจุบันถูกลงกว่าสัญญาเดิมมาก จะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้หลายปี ส่วนการรีไฟแนนซ์เพื่อจัดระเบียบทางการเงินใหม่ มักมีสาเหตุมาจากภาระหนี้ที่มีเข้ามาหลายทาง และผู้กู้ต้องการจ่ายหนี้ค่าบ้านต่อเดือนน้อยลง รวมทั้งได้ส่วนต่างมาใช้จ่าย

ทั้งสองกรณีจะคุ้มค่าหากเป็นการจ่ายที่น้อยลงในระยะยาวเท่านั้น หากสามารถผ่อนชำระหนี้เดิมให้หมดได้ในเวลาไม่เกิน 1 – 2 ปี ไม่ควรรีไฟแนนซ์

ขั้นตอนการรีไฟแนนซ์ เหมือนกับขั้นตอนการยื่นขอกู้ใหม่ทุกอย่าง ทั้งด้านเอกสาร และขั้นตอนปฏิบัติ

ค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์ แบ่งออกเป็น 3 ก้อนด้วยกันคือ

ค่าใช้จ่ายกับสถาบันการเงินเดิม ได้แก่ ค่าปรับในกรณีไถ่ถอนหลักประกันก่อนระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งระยะเวลาโดยทั่วไปจะอยู่ที่ 3 ปีนับจากวันเริ่มกู้ ประมาณ 2-3% ของยอดหนี้

ค่าใช้จ่ายให้กับสถาบันการเงินแห่งใหม่ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการประเมินมูลค่าหลักประกัน ค่าธรรมเนียมการใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ และค่าธรรมเนียมการทำประกันอัคคีภัยเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยง หากยังมีกรมธรรม์เดิมอยู่ สามารถแจ้งยกเลิกการโอนผลประโยชน์จากสถาบันการเงินเดิม เพื่อเปลี่ยนให้สถาบันการเงินแห่งใหม่เป็นผู้รับผลประโยชน์

ค่าใช้จ่ายให้กับกรมที่ดิน ได้แก่ ค่าธรรมเนียมจดจำนอง 1% ของวงเงินกู้ และค่าอากรแสตมป์อีก 0.05%

TerraBKK คู่มือซื้อขายบ้าน

X Close