4 tax and other fees not included in price

ข้อที่ 4 ไม่คำนวณภาษี และค่าธรรมเนียมอื่นๆ

ผู้ขายไม่ได้เป็นฝ่ายรับผลประโยชน์แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยังต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างๆ อีกหลายอย่าง ซึ่งในการตั้งราคาขายบ้าน การไม่บวกรายจ่ายเหล่านี้เข้าไป จะทำให้เกิดอาการ เข้าเนื้อ ค่าใช้จ่ายของผู้ขายมีดังต่อไปนี้

1. ค่าภาษีธุรกิจกิจเฉพาะ ในกรณีที่ครอบครองไม่เกิน 5 ปีจะต้องเสียร้อยละ 3.3 ของราคาประเมิณหรือราคาซื้อขายที่สูงกว่า

2. ค่าธรรมเนียมการโอน ร้อยละ 2ของราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยผู้ซื้อและผู้ขายชำระฝ่ายละครึ่ง

3. ค่าอากรแสตมป์ ร้อยละ 0.5 ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมิณที่สูงกว่า แต่ถ้าเสียค่าภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว ไม่ต้องเสียค่าอากร แสตมป์

รวมทั้งต้องคำนวณ ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ด้วย

TerraBKK คู่มือซื้อขายบ้าน