5 incomplete documentation

ข้อที่ 5 เอกสารไม่ครบเมื่อพร้อมขาย

เราควรตระเตรียมเอกสารที่สำคัญ ดังนี้

สำหรับผู้ขาย

 • บัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา ( เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) ของเจ้าของโฉนดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  กรณีที่จดทะเบียนสมรสแล้ว ต้องมีหนังสือให้ความยินยอม ในการซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์
  พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส และสำเนาทะเบียนสมรสประกอบด้วย
 • โฉนดที่ดินฉบับจริง ผังแปลงระวาง
 • ภาพถ่ายอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง หรือแบบร่าง ประกอบการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างนำเสนอเจ้าหน้าที่ที่ดิน
 • สัญญาจะซื้อจะขาย

สำหรับผู้ซื้อ

 • บัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา ( เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) ของเจ้าของโฉนดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  กรณีที่จดทะเบียนสมรสแล้ว ต้องมีหนังสือให้ความยินยอม ในการซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์
  พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส และสำเนาทะเบียนสมรสประกอบด้วย