Contracts

ข้อที่ 6 ธุรกรรมและสัญญา

TerraBKK รวบรวมหนังสือและสัญญาต่างๆ ดังนี้

 • หนังสือมอบอำนาจ การซื้อ ขาย จำนอง เอกสารสิทธิ นส3 นส3ก ดาวน์โหลด Click
 • หนังสือมอบอำนาจการซื้อ ขาย จำนอง โฉนดที่ดิน ดาวน์โหลด Click
 • หนังสือมอบอำนาจการซื้อ ขาย จำนอง อาคารชุด ดาวน์โหลด Click
 • สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด ดาวน์โหลด  Click
 • สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน ดาวน์โหลด Click
 • สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลด Click
 • สัญญาเช่าที่ดิน ดาวน์โหลด Click
 • สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1 ดาวน์โหลด Click
 • สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 2 ดาวน์โหลด Click
 • สัญญาเช่าบ้าน ดาวน์โหลด Click 
 • สัญญาจองห้องชุด ดาวน์โหลด Click 
 • สัญญาเช่าอาคารตาม สคบ. ฉบับใหม่ ดาวน์โหลด Click

หนังสือและสัญญาอื่นๆ สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.thailaws.com

บทความโดย : TerraBKK คลังความรู้
TerraBkk ค้นหาบ้านดี คุ้มค่า ราคาถูก