ขั้นที่ 4 ค่าใช้จ่าย ณ วันโอนกรรมสิทธิ์

  • ค่าธรรมเนียมการโอน ร้อยละ 2 ของราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยผู้ซื้อและผู้ขายชำระฝ่ายละครึ่ง
  • ค่าจดจำนอง ร้อยละ 1 ของวงเงินกู้
  • ค่าอากรแสตมป์ สำหรับจำนวนเงินตั้งแต่ 200 บาท ขึ้นไป หรือเศษของ 200 บาท ต่อ 1 บาท ของราคาขายหรือราคาประเมิน เว้นแต่ราคาใดจะสูงกว่า
  • มิเตอร์น้ำและมิเตอร์ไฟฟ้า โดยปกติสามารถโอนให้กันได้เลย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อยู่ที่การตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายผู้ขายจะให้ผู้ซื้อจ่ายค่าประกันแก่ตนเองก็ได้ หรือจะทำเรื่องโอนแล้วขอคืนเงิน ณ การไฟฟ้าและการประปา ก็ได้เช่นกัน

มีข้อข้องใจมากมายที่ถกเถียงเข้ามาเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม ในวันโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดิน ว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่นั้นผู้ซื้อและผู้ขาย ต้องร่วมกันรับผิดชอบฝ่ายละครึ่ง (ร้อยละ 50 หรือหารสอง) ดังนั้นทางTerraBkk จึงรวบรวมข้อเท็จจริงตอบข้อซักถาม

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ไขข้อข้องใจ ภาระหารสองจากการโอนบ้าน

TerraBKK คู่มือซื้อขายบ้าน

X Close