บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท  แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “FPCAMT” ในฐานะ ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ หรือ “GVREIT” เปิดผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ในไตรมาส 1 ปีงบการเงิน 2567  (ตุลาคม – ธันวาคม 2566) มีรายได้รวมอยู่ที่ 293.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.83 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย GVREIT จะดำเนินการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบการเงิน 2567 ในอัตรา 0.2044 บาทต่อหน่วยทรัสต์ คิดเป็นมูลค่าผลประโยชน์ตอบแทนทั้งสิ้นกว่า 166.55 ล้านบาท โดยมีกำหนดจ่ายในวันที่ 13 มีนาคม 2567

นายธนะรัชต์ บุญญะโกศล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า จากผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปีงบการเงิน 2567 กองทรัสต์ยังคงสามารถรักษาระดับอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยที่ 89% ซึ่งยังเป็นอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด โดยมีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยของโครงการปาร์คเวนเชอร์   อยู่ที่ 94% และโครงการสาทร สแควร์ อยู่ที่ 88%   

สำหรับในปีงบประมาณ 2567 กองทรัสต์มีแผนงานและแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ โดยมุ่งเน้นการรักษาระดับอัตราการเช่าไว้ในระดับสูง ผ่านการคัดเลือกผู้เช่าคุณภาพรายใหม่เพิ่มเติม นอกจากนี้ กองทรัสต์ยังคงให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาอาคารเพื่อให้บริการได้อย่างไร้รอยต่อแก่ผู้ใช้บริการโดยเร็วๆนี้ มีแผนเดินหน้าอัปเกรดอาคารทั้ง 2 แห่ง ผ่านการปรับโฉมและยกระดับบริการภายใต้โครงการ Asset Enhancement Initiative (AEI) ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับทรัพย์สินของกองทรัสต์ และตอกย้ำสถานะของอาคารสำนักงานเกรด A โดยการพัฒนาครั้งนี้จะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการบริการที่ทันสมัยเข้ามาอำนวยความสะดวก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาคาร และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้เช่าและผู้ใช้บริการ พร้อมรองรับการแข่งขันที่สูงของตลาดอาคารสำนักงาน โดยแผนการยกระดับคุณภาพและบริการอาคารสำนักงานนี้จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคมในส่วนของอาคารสาทร สแควร์ และเดือนเมษายนในส่วนของอาคารปาร์คเวนเชอร์

ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ FPCAMT จะเดินหน้าบริหารจัดการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามแผนงาน ควบคู่กับการบริหารต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไป