RT จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติงบการเงินปี 2565 เผย Q2/2566 แนวโน้มดี เดินหน้าเข้ารับงานประเภทเขื่อนและระบบชลประทานเพิ่ม มุ่งเน้นเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เร่งส่งมอบงานสะท้อนราคาต้นทุนเดิม ขยายศักยภาพการเข้ารับงานประเภทใหม่ งานอุโมงค์ดินอ่อน และท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน มั่นใจรายได้เติบโตตามแผน 100%

นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิค เปิดเผยว่า บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ อาทิ การอนุมัติงบการเงินปี 2565, การอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566, การอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงวาระอื่น ๆ 

ด้านแนวโน้มธุรกิจในช่วงไตรมาส 2/2566 คาดว่าจะสามารถสร้างการเติบโตของบริษัท จากการทยอยรับรู้รายได้ของโครงการก่อสร้างในมืออย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการเข้ารับงานใหม่ ซึ่งบริษัทมีแผนการเข้ารับงานประเภทเขื่อนและระบบชลประทานเพิ่มเติมจำนวน 1โครงการ โดยในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้ลงนามสัญญา และ เข้ารับงานก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จังหวัดระยอง โดยกรมชลประทานเป็นเจ้าของโครงการ มูลค่า 465 ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

ทั้งนี้ บริษัทยังคงเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุน เร่งส่งมอบงานเก่าราคาต้นทุนเดิม เข้ารับงานใหม่ด้วยราคาสะท้อนต้นทุนจริง เพื่อสร้างอัตราการทำกำไรให้อยู่ในระดับดี พร้อมทั้งมุ่งเน้นการขยายศักยภาพงานก่อสร้างให้มีคุณภาพและมีความหลากหลาย รวมถึงการเข้ารับงานก่อสร้างในประเภทใหม่ ๆ อาทิ งานท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน และ งานอุโมงค์ดินอ่อนในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ่งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน โดยจากแผนการดำเนินงานทั้งหมดคาดว่าจะเป็นการส่งเสริมให้บริษัทมีการเติบโตของรายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 100%