นายประสงค์ ธาราไชย (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริษัท ดร.พงศ์ธร ธาราไชย  (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายธัช ธงภักดิ์ (ซ้าย) กรรมการบริษัท ดร.ธีรธร ธาราไชย (ที่ 3 จากขวา) กรรมการบริษัท  พร้อมคณะกรรมการบริษัท บมจ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส (PPS) จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รายงานผลดำเนินงานปี 2565 อนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.01 บาท/หุ้น คิดเป็น 32.31 % ของกําไรสุทธิ หลังหักสํารองตามกฎหมาย (งบเฉพาะกิจการ) กำหนดจ่าย 24 พ.ค.2566 พร้อมแต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ นวราช และน.ส.ปรีชญา สิทธิพันธุ์ ตำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 4 บมจ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส เมื่อเร็วๆนี้