MQDC (บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล้อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด) ร่วมแสดงนิทรรศการผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ไทย ในฐานะผู้บุกเบิกนวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของทุกชีวิต   ตลอดจนมุ่งมั่นในจุดยืนที่จะริเริ่ม คิดค้น พัฒนา แบ่งปันองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อมอบความสุขและสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับทุกชีวิตบนโลก

นายวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MQDC กล่าวว่า ภายในงานประชุม ‘APEC2022 Thailand’ นี้ทาง MQDC ได้นำเสนอแนวคิดและองค์ความรู้ที่เป็นจุดยืนและหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมทางวิชาการของ MQDC ภายใต้คอนเซปต์ ‘Pioneering in Sustainnovation for All Well-being’ ในการเป็นผู้บุกเบิกนวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของทุกชีวิต และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยจะมีการจัดแสดงบูธนิทรรศการที่ประกอบด้วย 3 โซนหลัก ภายใต้แนวคิด  Embrace the next generation sustainability, Possible Future และ Sustainnovation "Pioneering in Sustainnovation for all well - being" โดยผู้เข้าชมจะได้ทราบฉากทัศน์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตที่กระทบถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ สัตว์และธรรมชาติ รวมถึงทางออก และ วิถีในการดำเนินชีวิตแห่งอนาคตที่ทุกชีวิตต้องการในการอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข (Decentralization Resilience & Biodiversity Standard) ซึ่งตอกย้ำจุดยืนของความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของ MQDC และสอดคล้องกับธีมในการจัดประชุม APEC “เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” (Open Connect Balance)

“ในฐานะที่ MQDC ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดประชุม APEC ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในรอบ 20 ปี เรารู้สึกเป็นเกียรติที่มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในงานนี้ และเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเผยแพร่จุดยืนของ MQDC และองค์ความรู้ต่างๆ ที่เราได้ค้นคว้าและพัฒนาผ่านศูนย์วิจัยฯของ MQDC ทั้ง 2 ศูนย์ ได้แก่ FutureTales Lab และ Research & Innovation for Sustainability Center (RISC) ออกไปสู่สาธารณะในระดับนานาชาติ ได้เยี่ยมชมบูธของ MQDC พร้อมแลกเปลี่ยน และแบ่งปันองค์ความรู้ต่างๆ ข้างต้น ในช่วงระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์” นายวิสิษฐ์กล่าวเสริม

โดย MQDC มีการนำเทคโนโลยี ผสานเข้ากับแนวคิดการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการทำงานที่ได้มาตรฐานตามแบบฉบับของ MQDC Standard of Excellence ซึ่งประกอบด้วย

  • Process : ขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่ยึดหลักความยั่งยืน โดยทุกองค์ประกอบต้องไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบริเวณชุมชนโดยรอบ อีกทั้งต้องมีการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • Product : มาตรฐานการออกแบบโครงการฯ และนวัตกรรมที่ผ่านการศึกษาและวิจัยเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้อยู่อาศัย ชุมชน รวมไปถึงสิ่งมีชีวิต และธรรมชาติรอบๆ ตัว ด้วยการออกแบบเพื่อสร้างความสุขของคนทุกวัยผ่านการศึกษาและวิจัยพฤติกรรมจริง การใช้วัสดุที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดี การพัฒนางานระบบที่ลดการใช้พลังงาน ตลอดจนกระบวนการก่อสร้างที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดคาร์บอน เพื่อช่วยลดภาวะโลกรวน   
  • Service : มาตรฐานการให้บริการที่ออกแบบบนพื้นฐานความต้องการในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความสุข อำนวยความสะดวกสบาย และตอบโจทย์การมีคุณภาพชีวิตทีดีให้แก่ลูกบ้านและชุมชนอย่างสูงสุด
  • Planet : มาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ให้ความสำคัญกับทุกชีวิต ทั้งมนุษย์ สัตว์ และธรรมชาติ โดยมีการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับความหลายหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) และมีการจัดทำ Biodiversity Standard สำหรับโครงการที่อยู่อาศัยแห่งแรกของโลก เพื่อทำให้เกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ์และสนับสนุนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนของทุกชีวิตบนโลก

ทั้งนี้ MQDC ได้จัดตั้งศูนย์วิจัย 2 แห่ง คือ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Research & Innovation for Sustainability Center: RISC) และ ศูนย์อนาคตศึกษา FutureTale Lab เพื่อนำผลงานวิจัยด้านต่าง ๆ และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่มาพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังเผยแพร่องค์ความรู้เชิงลึกจากงานวิจัยสู่สาธารณะ เพื่อทำให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดย RISC by MQDC มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นงานวิจัยและนวัตกรรมใน 5 ด้านหลัก ประกอบด้วย

  1. Plants & Biodiversity: ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และดึงศักยภาพของธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีเพื่อสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืน
  2. Air Quality: ศึกษาปัจจัยในการสร้างคุณภาพอากาศที่ดีทั้งภายในและภายนอกอาคาร
  3. Happiness Science: ศึกษาพฤติกรรมและจิตวิทยา ตลอดจนการทำงานของสมองเพื่อสร้างความสุขด้วยวิทยาศาสตร์
  4. Materials & Resources: ศึกษาวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อสุขภาวะของผู้ใช้อาคารและลดคาร์บอนของโลกด้วยเทคโนโลยีอนาคต
  5. Resilience: ศึกษาปัญหาและความเสี่ยงจากความไม่สมดุลของโลก เพื่อการปรับตัว อยู่รอด และเติบโต

ทางด้าน FutureTales Lab by MQDC มุ่งศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลที่สำคัญต่ออนาคต โดยใช้เครื่องมือการคาดการณ์อนาคตเพื่อสะท้อนภาพของ การอยู่อาศัย การทำงาน การเรียนรู้ การใช้เวลาว่าง คมนาคมขนส่ง และ บริบทของความยั่งยืน พร้อมสร้างแพลตฟอร์มความร่วมมือกับนักอนาคตศาสตร์ระดับประเทศและนานาชาติทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รวมไปถึงชุมชนต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเชิงลึกและแนวคิดใหม่ ๆ ในด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้กับมนุษยชาติ