บมจ.เคหะสุขประชา แต่งตั้ง ทรีนีตี้ นั่งที่ปรึกษาทางการเงิน รองรับแผนโปรเจกต์ไฟแนนซ์ระยะที่ 1 วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท ปั้น โครงการบ้านเช่าพร้อมอาชีพ 100,000 หน่วย ทั่วประเทศ ระยะเวลา 5 ปี เริ่มประกาศหาพื้นที่เช่าระยะยาว 30 ปี และผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ เพื่อรองรับการขยายโครงการแล้ว รายละเอียด คลิก https://www.nha.co.th/nha-sukpracha

การเคหะสุขประชา หรือเรียกว่า บ้านเช่าพร้อมอาชีพ  เป้าหมายการดำเนินงานก่อสร้างจำนวน 100,000 หน่วย ภายในระยะเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 ถึง 2569 ซึ่งมีเป้าหมายการสร้างปีละ 20,000 หน่วย โดยกำหนดวงเงินลงทุนในแต่ละปี อยู่ที่ 20,000 ล้านบาท ตั้งเป้าให้ผู้เช่าสามารถมีรายได้จากภายในชุมชนได้มากถึง 15,000 บาท ต่อเดือน ด้วยการสร้างอาชีพ ซึ่งอยู่ใกล้โครงการ แบบเดินไปทำงานได้  รวม 18 ที่ ทั้งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นที่ดิน ของหน่วยราชการ อาทิ การเคหะแห่งชาติ ที่ราชพัสดุ ที่ดินการรถไฟ ที่ดินกรมธนารักษ์ กรมป่าไม้ โดยเป็นลักษณะการเช่าระยะยาว 30 ปี 

ทั้งนี้ ราคาบ้านเช่า ชั้นเดียว และขนาดพื้นที่ 
บ้านแบบ X สำหรับผุ้สูงอายุ 30 ตร.ม. 16 ตารางวา ราคาค่าเช่า 1,500 บาทต่อเดือน 
บ้านแบบ A 30 ตร.ม. 16 ตารางวา ราคาค่าเช่า 2,000 บาทต่อเดือน 
บ้านแบบ B 40 ตร.ม.  17 ตารางวา ราคาค่าเช่า 2,500 บาทต่อเดือน 
บ้านแบบ C 50 ตร.ม. 18 ตารางวา ราคาค่าเช่า 3,000 บาทต่อเดือน 

หลักเกณฑ์คุณสมบัติและเงื่อนไข การเข้าร่วมโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยโครงการนำร่อง“บ้านเคหะสุขประชา”

คุณสมบัติ ผู้จอง
- เป็นประชาชนที่ถือสัญชาติไทย
- เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยอันเนื่องมาจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาทิ ถูกเลิกจ้างงาน เปลี่ยนอาชีพ ย้ายถิ่นฐาน รายได้ลดลง เป็นต้น
- เป็นผู้ว่างงาน เป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว เป็นคนพิการ เป็นผู้สูงอายุ และเป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก การไล่รื้อเวณคืน ข้าราชการเกษียณ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายกำหนด
- บรรลุนิติภาวะ สามารถจัดทำนิติกรรมสัญญากับการเคหะแห่งชาติได้ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- เป็นผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อเดือนต่อครัวเรือน จากเอกสารรับรองตนเองและผ่านการพิสูจน์ ตรวจสอบหลักฐานจากการเคหะแห่งชาติ

ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสุขประชา : โครงการบ้านเคหะสุขประชาภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจสุขประชา” กำหนดรูปแบบการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย รวมถึงสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ภายในโครงการ โดยการแบ่งพื้นที่จัดประโยชน์ในโครงการออกเป็นสัดส่วน ตามแนวคิดทฤษฎีใหม่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน สร้างอาชีพให้กับผู้อยู่อาศัยให้มีรายได้สามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการพัฒนาโครงการของแต่ละพื้นที่

เงื่อนไข เข้าร่วม
- ผู้จองสิทธิต้องแสดงเจตจำนงการเข้าอยู่อาศัยประจำและร่วมดำเนินกิจการเศรษฐกิจสุขประชา (ต้องเข้าอบรมโครงการสุขประชา - Sukpracha Academy) ตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด
- กรณีผู้จองสิทธิกรณีเป็นผู้สูงอายุต้องมีสุขภาพแข็งแรง สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือกรณีเป็นคนพิการต้องขึ้นทะเบียนคนพิการกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือมีผู้ดูแลเป็นการเฉพาะ
- ให้สิทธิจองที่อยู่อาศัยโครงการบ้านเคหะสุขประชาใด ๆ เพียงครอบครัวละ 1 หน่วย ** ครอบครัว หมายถึง บิดา มารดา สามี ภรรยา (นิตินัยและพฤตินัย) บุตรหรือบุตรบุญธรรม
- ไม่สามารถโอนสิทธิการจองและสิทธิการเช่าให้กับผู้อื่น และไม่อนุญาตให้เช่าช่วง
- ผู้จองสิทธิต้องชำระค่าเช่าล่วงหน้าหรือเงินมัดจำ 1 เดือน โดยค่าเช่าขึ้นอยู่กับประเภทของรูปแบบบ้านในแต่ละ โครงการ ทั้งนี้ค่าเช่าและค่าบริหารส่วนกลาง ค่าเช่าล่วงหน้า หรือเงินมัดจำการเคหะแห่งชาติขอสงวนสิทธิ จัดเก็บตามความเหมาะสม

หมายเหตุ
- ระยะเวลาทำสัญญาปีต่อปี พร้อมทั้งมีการทบทวนสิทธิ์ทุกปีตามหลักเกณฑ์ขอรับความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย หากผู้เช่ามีรายได้เกินเกณฑ์ที่กำหนดขอสงวนสิทธิ์ในการอยู่อาศัย
- การเคหะแห่งชาติขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาและตัดสิทธิ์ผู้จอง ผู้ที่จองไม่มีคุณสมบัติ กรณีที่ผู้จองไม่พร้อมเข้าอยู่ ณ วันเวลาที่การเคหะแห่งชาติกำหนด หรือผู้จองกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ นำเสนอต่อการเคหะแห่งชาติ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ประธานกรรมการ บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) หรือ K-HA เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้จัดพิธีลงนามในสัญญาแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน สำหรับรองรับการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ โดยเฉพาะ โครงการบ้านเช่าพร้อมอาชีพ จำนวน 100,000 หน่วยทั่วประเทศ สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มเปราะบาง ได้เข้าถึงโอกาสในการมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานในราคาเหมาะสม ทั้งยังสามารถพัฒนาทักษะอาชีพภายในชุมชนเพื่อสร้างรายได้ และได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจและจัดหาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมทั่วประเทศ ในระยะแรกด้วยวงเงิน 20,000 ล้านบาท

ซึ่งปัจจุบัน บมจ.เคหะสุขประชา อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในด้านการจัดหาพื้นที่สำหรับการพัฒนาโครงการ ในพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อทำแผนการพัฒนาโครงการโดยรวม และประเมินมูลค่าโครงการ ตลอดจนเตรียมร่างข้อเสนอการร่วมลงทุน (PPP) กับการเคหะแห่งชาติ ซึ่งมีความจำเป็นต้องมีบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่มีคุณภาพ และมาตรฐานมาร่วมให้คำปรึกษาในการพัฒนาโครงการให้ได้สอดคล้องกับแผนการลงทุนทั้งหมด ซึ่งคาดว่าเร็วๆ นี้ บริษัทฯ จะทยอยเปิดตัวโครงการบ้านเช่าพร้อมอาชีพ ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ในลำดับต่อไป

สำหรับเป้าหมายการดำเนินงานก่อสร้างจำนวน 100,000 หน่วย ภายในระยะเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 ถึง 2569 ซึ่งมีเป้าหมายการสร้างปีละ 20,000 หน่วย โดยกำหนดวงเงินลงทุนในแต่ละปี อยู่ที่ 20,000 ล้านบาท

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันโครงการ “เคหะสุขประชา” ในโครงการเคหะแห่งขาติได้ เริ่มสร้างโครงการนำร่องบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุง จำนวน 302 หน่วย และ เคหะสุขประชาร่มเกล้า จำนวน 270 หน่วย โดยได้มีการจับสลากผู้ได้สิทธิเช่าครบทั้งสองโครงการแล้ว และจะสามารถเข้าอยู่ได้ในเร็ว ๆ นี้”

นายชาญชัย กงทองลักษณ์ กรรมการอำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติ และภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนและมีบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ให้กับ บมจ. เคหะสุขประชา ในการศึกษาแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนตามแผนธุรกิจ ซึ่งถือว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่ และมีประโยชน์เป็นอย่างมากต่อประชาชน บริษัทจะใช้ประสบการณ์ผนวกกับความเป็นมืออาชีพ ทำหน้าที่ที่ปรึกษาทางการเงินอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้บริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพิ่มศักยภาพและต่อยอดธุรกิจให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาโครงการเคหะสุขประชาให้เติบโตอย่างยั่งยืน