นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ (แถวหน้ากลางซ้าย) พร้อมด้วยนายอนันต์ สิริแสงทักษิณ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ (แถวหน้ากลางขวา)  นางประวีรัตน์ เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (แถวหน้าซ้าย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บมจ.วิลล่า คุณาลัย (“KUN”)ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) โดยมีวาระสำคัญเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และพิจารณาอนุมัติงบการเงินปี 2564 รวมถึงการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 54.9 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 พร้อมอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (GM) จำนวน 68.64 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาท เพื่อรองรับการขยายการลงทุนด้านการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยของบริษัทในอนาคต